ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OLYMP ONLINESHOP

(1) De hierna volgende Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomstentussen u als klant en ons, OLYMP Digital KG (hierna ook "OLYMP“ genoemd), die via onze online shop tot stand koment en worden afgehandeld. De versie van onze Algemene Voorwaarden die op het ogenblik van de bestelling geldig is, is doorslaggevend. Afwijkende voorwaarden van de besteller worden niet erkend, tenzij OLYMP uitdrukkelijk heeft bevestigd de geldigheid ervan te erkennen.

(2) Wij richten ons met onze via de OLYMP-online shop aangeboden goederen en diensten uitsluitend tot consumenten als eindafnemer. Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden, (i) is een “consument" elke natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat buiten zijn beroep of bedrijfsactiviteit (§ 13 BGB) en (ii) is een “ondernemer" een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het afsluiten van de overeenkomst optreedt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf (§ 14 lid 1 BGB).

(3) De goederen en diensten die worden aangeboden via de online OLYMP-winkel, zijn uitsluitend bestemd voor klanten die de volwassen leeftijd hebben bereikt.

(4) Er zijn verschillende landenversies van de OLYMP onlineshop (Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, België, Luxemburg). Bij de eerste keer dat u www.olymp.com bezoekt, wordt u gevraagd aan landenversie u wilt bezoeken. Deze selectie wordt om redenen van gebruiksvriendelijkheid voor u opgeslagen. U kunt later op elk tijdstip overschakelen naar de landenversie van een ander land door de landenversie van het gewenste land in het onderste gedeelte ('Footer') van de OLYMP onlineshop onder 'Landen' te selecteren.

Elke landenversie is bovendien beschikbaar in verschillende talen (Duits, Engels, Frans, Nederlands). U kunt de taal in de selectie linksboven in de OLYMP onlineshop instellen. De taal waarin de OLYMP onlineshop wordt weergegeven, heeft geen invloed op de landenversie van de OLYMP onlineshop waarin u bestelt.

(1) Het aanbieden van de goederen in onze OLYMP-online shop is, behalve dan wanneer er geopteerd wordt voor vooruitbetaling, nog geen aanbod voor het afsluiten van een overeenkomst, maar slechts een uitnodiging voor het plaatsten van een bestelling.

(2) Met uw bestelling legt u ons een aanbod voor om een koopovereenkomst af te sluiten. U bent aan de bestelling gebonden voor een periode van één week na het plaatsen van de bestelling. De koopovereenkomst komt, met uitzondering van de bestellingen die vooraf werden betaald, tot stand door het versturen van de bestelde goederen. De bevestiging van de ontvangst van uw be-stelling (bestelbevestiging) is geen aanvaarding van uw aanbod. De bestelbevestiging is uitsluitend bedoeld om u over de ontvangst van uw bestelling te informeren.

(3) Wanneer u de betaalwijze 'voorafbetaling' kiest (Paypal), verklaren wij dat wij uw aanbod voor een overeenkomst aanvaarden door u de bevestiging van de bestelling toe te sturen.

(4) De taal van het contract is de taal die u hebt gekozen op het moment dat de bestelprocedure werd voltooid (Duits, Engels, Frans of Nederlands). Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden via e-mail. De tekst van de overeenkomst is verder niet beschikbaar.

(1) Als consument heeft u een herroepingsrecht. De voorwaarden en de gevolgen van het herroepingsrecht blijken uit de navolgende informatie over het herroepingsrecht.

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, (OLYMP Digital KG, Höpfigheimer Str. 19, 74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland, Fax: 00 800 65967223, Telefoon: 00 800 65967222, e-mail: shop@olymp.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping:

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons,

 

OLYMP Digital KG
Betreft: Herroeping
Höpfigheimer Str. 21
74321 Bietigheim-Bissingen
Duitsland

 

terug te zenden of te overhandigen. Dit geldt echter niet voor de OLYMP cadeaukaart (§ 7), deze hoeft niet geretourneerd of overhandigd te worden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Einde van de informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

 

(2) Wij nemen de kosten voor het retour zenden van de goederen voor onze rekening, wanneer u gebruik maakt van onze OLYMP-retourservice. De OLYMP-retourservice staat ter beschikking van onze klanten tot 30 dagen na ontvangst van de goederen. Wij nemende retourkosten voor onze rekening onder de voorwaarde dat u ons een reden voor de retourzending opgeeft en u het retourlabel voor het versturen via onze transporteur afdrukt en gebruikt. De afgifte van de retouren als onderdeel van de OLYMP-retourservice is alleen mogelijk met de door ons aangegeven verzenddienst en vanuit het land waarin wij de goederen aan u hebben geleverd. Uw wettelijke herroepingsrecht blijft onverlet. 

(1) Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, gelden de prijzen die vermeld staan in de OLYMP-online shop en die gelden op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Na afloop van 14 dagen na factuurdatum bent u in verzuim.

(2) In principe kunnen de betalingen via creditcard (Verified by Visa of MasterCard Secure Code of Pro-tectBuy van Diners Card International), worden uitgevoerd door PAYONE GmbH (zie § 4 lid 3), )), in Nederland bovendien door iDEAL (verzorgd door PAYONE GmbH, zie § 4 (5)), per vooruitbetaling (Paypal) of via het systeem “Klarna-factuur” (door Klarna AB, zie hiertoe § 4 lid 4). OLYMP behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen bepaalde betalings-methoden te weigeren. Bij aankoop van een OLYMP cadeaukaart is de betaling per Klarna-factuur uitgesloten (§ 7).

(3) Betalingen per kredietkaart worden uitgevoerd door PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frank-furt am Main, Duitsland – maatschappelijke zetel van de onderneming: Frankfurt am Main - Amts-gericht Frankfurt am Main, HRB 116860. Het bedrag wordt van uw creditcardrekening afgeschreven wanneer wij de goederen hebben ver-stuurd. De vermelding op de factuur van de creditcardafrekening luidt: „www.olymp.com“.

(4) Voor bestellingen waarvoor de betaalwijze “Klarna-factuur” gekozen wordt, cederen wij onze aanspraken uit deze overeenkomst aan Klarna AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm Zweden (hierna „Klarna“ genoemd).

Klarna voert voor het vrijgeven van de betaalwijze een solvabiliteitscontrole uit via een bureau voor solvabiliteitsonderzoek. Meer informatie vindt u daarover in onze Verklaring betreffende de gegevensbescherming.

Deze betaalwijze staat uitsluitend ter beschikking voor klanten die verbruikers zijn met een woonadres in Duitsland, Oostenrijk of Nederland omdat Klarna alleen in deze landen een boniteitscontrole kan uitvoeren. In andere landen kunt u gebruik maken van onze andere betaalmethoden volgens § 4 lid 2, in het bijzonder van de vooruitbetaling (Paypal). U ontvangt de factuur rechtstreeks van Klarna en u betaalt ook rechtstreeks aan Klarna. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De Algemene Vorwaarden van Klarna voor Klarna-factuur in Duitsland zijn hier te vinden, voor Oostenrijk hier en voor Nederland hier.

 

(5) Bij een betaling via iDEAL neemt de betalingsdienstaanbieder PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt am Main, na de keuze van de betaalwijze de uitvoering van de betaling over. PAYONE verzamelt de gegevens die nodig zijn om de betaling af te wikkelen en stuurt deze gehasht door naar de website van uw bank, mits deze iDEAL ondersteunt. U moet zich op de website van uw bank inloggen met uw inloggegevens voor internetbankieren en vervolgens de betaling beves-tigen. Bij voldoende dekking op de rekening zal onmiddellijk een overschrijving naar OLYMP wor-den uitgevoerd, bij onvoldoende dekking zal de transactie worden geweigerd. Bij een succesvolle transactie ontvangt OLYMP in real time een automatische bevestiging van uw bank dat de over-schrijving is uitgevoerd.

(6) U kunt slechts een retentierecht uitoefenen, als en in die mate waarin uw tegenaanspraak op de-zelfde contractuele relatie berust.

(7) De goederen blijven tot volledige betaling ons eigendom. Blijft u langer dan 10 dagen in gebreke met de betaling, zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden en de goederen op te eisen.

(1) Onze goederen worden uitsluitend geleverd binnen Duitsland, naar Oostenrijk, Frankrijk (met uit-zondering van de Franse overzeese gebieden), België, Nederland (met uitzondering van Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en Luxemburg, met uitzondering van de OLYMP ca-deaukaart (§ 7) die alleen binnen Duitsland en naar Oostenrijk wordt geleverd. De goederen wor-den alleen geleverd naar het land van de betreffende landenversie van de OLYMP onlineshop via welke de bestelling geplaatst werd (bijv. bestellingen via de Duitse landenversie van de OLYMP on-lineshop worden alleen naar Duitsland geleverd).

(2) De verzendkosten kunnen variëren, naargelang de leveringszone, de wijze van levering en de aard van de bestelling. Meer informatie betreffende de hoogte van de verzendkosten vindt u op de pagina Verzendkosten.

(3) Wij leveren de goederen conform de met u gemaakte afspraken. Afspraken betreffende de leverings- en betalingstermijnen dienen schriftelijk te geschiedden. Leverings- en betalingstermijnen en data zijn vrijblijvend, tenzij wij deze van tevoren schriftelijk als bindend hebben vastgelegd. De levering mag in gedeeltes plaatsvinden.

(1) Tussen partijen gelden de wettelijke bepalingen omtrent rechten bij non-conformiteit.

(2) Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade in de gevallen vermeld in a) tot d) en wel als volgt:

(a) Voor overlijden, lichamelijk letsel en/of schade toegebracht aan de gezondheid evenals voor opzettelijk veroorzaakte schade of schade ten gevolge van grove nalatigheid: onbeperkte aansprakelijkheid.

(b) Voor schade die voortvloeit uit het niet-naleven van schriftelijk gegeven garanties zijn wij aansprakelijk in de omvang van uw financieel belang als besteller, welk interesse door de garantie is afgedekt en voor ons bij afgifte daarvan erkenbaar was;

(c) In geval van productaansprakelijkheid, zijn wij aansprakelijk conform de wet op de productaansprakelijkheid.

(d) Bij het handelen in strijd met wezenlijke verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst wegens lichte nalatigheid, is ons daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de schade, waarmee wij op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs rekening moesten houden op basis van de ons op dat ogenblik bekend zijnde omstandigheden. Wezenlijke uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn fundamentele verplichtingen die voor u bepalend waren voor het aangaan van de overeenkomst en waarop u kon vertrouwen dat deze worden nagekomen.

(3) Voor het overige zijn wij niet aansprakelijk, op grond van welke rechtsgrond dan ook.

(4) In de in lid 1 sub d) beschreven gevallen verjaren de aanspraken op vergoeding van schade of kosten na verloop van twaalf maanden. De verjaringstermijn begint te lopen krachtens § 199 BGB.

(5) OLYMP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de OLYMP cadeaukaart (§ 7). Er wordt niet voorzien in een vervanging.

(6) In zoverre krachtens deze bepalingen onze aansprakelijkheid is uitgesloten, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van onze organen, onze hulppersonen en in het bijzonder voor onze werknemers.

(1) In onze online shop kunt u met inachtneming van deze Algemene Handelsvoorwaarden OLYMP cadeaukaarten kopen ter waarde van € 25,00, € 50,00 en € 100,00. Deze kunnen op dezelfde wijze worden gebruikt als contant geld. Per bestelling of aankoop worden maximaal tien OLYMP cadeaukaarten verstrekt. Voor de aankoop van de OLYMP cadeaukaarten zijn de betalingsvoorwaarden in § 4 van toepassing. Het gebruik van actiebonnen is niet toegestaan.

(2) De OLYMP cadeaukaart kan worden gekocht als digitale (PDF) cadeaukaart en desgewenst ook als 'fysieke' cadeaukaart. De 'fysieke' cadeaukaart is verkrijgbaar in alle OLYMP Stores en OLYMP Outlets in Duitsland, Oostenrijk en Nederland en in de landenversies van de OLYMP onlineshop voor leveringen naar Duitsland en Oostenrijk. De OLYMP cadeaukaarten kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

(a) De digitale (PDF) OLYMP cadeaukaart die via de landenversies van de OLYMP onlineshop voor leveringen naar Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Luxemburg wordt gekocht, kan in alle OLYMP Stores en OLYMP Outlets van de bovengenoemde landen worden gebruikt evenals op de landenversies van de OLYMP onlineshop voor leveringen naar Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Luxemburg.

(b) De digitale (PDF) OLYMP cadeaukaart die op de landenversie van de OLYMP onlineshop voor leveringen naar Frankrijk wordt gekocht, kan op de landenversie van de OLYMP onlineshop voor leveringen naar Frankrijk worden gebruikt.

(c) De 'fysieke' OLYMP cadeaukaart is verkrijgbaar in alle OLYMP Stores en OLYMP Outlets in Duitsland, Oostenrijk en Nederland evenals op de landenversies van de OLYMP onlineshop voor leveringen naar Duitsland en Oostenrijk en kan worden gebruikt in alle OLYMP Stores en OLYMP Outlets in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Luxemburg evenals op de landenversies van de OLYMP onlineshop voor leveringen naar Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België en Luxemburg.

(d) Een overzicht van onze OLYMP Stores vindt u op https://www.olymp.com/nl_nl/company/stores/.

(3) Bij een bestelling in de OLYMP onlineshop moet u de tegoedboncode vóór de bestelling invoeren in het daarvoor bestemde veld. Bij gebruik in de OLYMP Store of OLYMP Outlet moet de OLYMP cadeaukaart vóór betaling bij de kassa worden getoond. Een latere verrekening met het tegoedbedrag is uitgesloten.

(4) De OLYMP cadeaukaart is overdraagbaar. De persoon die de OLYMP cadeaukaart gebruikt, wordt geacht gerechtigd te zijn om deze te gebruiken.

(5) De OLYMP cadeaukaart is vijf jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Voor één bestelling kunnen meerdere OLYMP cadeaukaarten worden gebruikt. Over het bedrag van de cadeaukaart wordt geen rente betaald. De OLYMP cadeaukaart mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

(6) Het tegoedbedrag of een resterend bedrag na de aankoop wordt niet in contanten uitbetaald. Een eventueel resterend bedrag kan worden gebruikt voor een volgende aankoop. De geldigheidsperiode van de OLYMP cadeaukaart wordt hierdoor niet verlengd.

(7) In het geval van een retourzending van de bestelde goederen die betaald werden met een OLYMP cadeaukaart ontvangt de gerechtigde persoon per e-mail een digitale (PDF) cadeaukaart met een tegoedbedrag ter hoogte van de betaalde koopprijs van de geretourneerde artikelen. Indien naast de OLYMP cadeaukaart bij de aan de retour voorafgaande aankoop andere betaalmiddelen werden gebruikt, zal de koopprijs van de geretourneerde goederen met voorrang en tot het bedrag van de andere betaalmiddelen via deze betaalwijze worden terugbetaald.

(8) Meer informatie over de OLYMP cadeaukaart en de opvraag van het tegoedbedrag vindt u op www.olymp.com/gutschein.

(1) Alle door u doorgegeven persoonsgegevens worden uitsluitend conform de bepalingen van de Duitse en de Europees Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen.

(2) Om een met u afgesloten overeenkomst af te wikkelen is het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig. De details betreffende de verzamelde gegevens en het gebruik ervan, vindt u in onze Verklaring betreffende de gegevensbescherming.

(1) Krachtens het geldende recht zijn wij verplicht om de consument te wijzen op het bestaan van een Europees Platform voor het online beslechten van geschillen; dit platform kan worden gebruikt voor het beslechten van geschillen, zonder dat er een gerecht dient te worden ingeschakeld. De Europese Commissie is bevoegd voor het oprichten van dat platform. Het Europese platform voor het online beslechten van geschillen vindt u hier: http://ec.europa.eu/odr.

(2) Wij zijn niet verplicht, deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillenbeslechtingsentiteit voor consumenten en zien daarom af van een vrijwillige deelname.

(1) Aanbieder van deze online shop is

OLYMP Digital KG
Höpfigheimer Str. 19
74321 Bietigheim-Bissingen
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 7142-592-0  
Telefax: +49 (0) 7142-592-19 
E-mail shop@olymp.com

BTW-nummer (Duitsland): DE 302889580

Ingeschreven in het register van: Amtsgericht Stuttgart HRA 731579

Vertegenwoordigd door de persoonlijk aansprakelijke vennoot: 

OLYMP Digital Verwaltungs GmbH, Amtsgericht Stuttgart, HRB 754507

vertegenwoordigd door de bestuurder Mark Bezner

(2) Klachten kunnen worden gemeld op het voornoemde adres.

(1) Op deze Algemene Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Duits recht van toepassing met uitsluiting van het Weens-Koopverdrag. Deze rechtskeuze heeft echter niet tot gevolg dat u als consument, bescherming verliest van de dwingendrechtelijke bepalingen van het land waar u op het moment van het afsluiten van de overeenkomst uw woonplaats had.

(2) Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of ongeldig worden, blijven de overige bepalingen van kracht.

 

OLYMP Digital KG, Bietigheim-Bissingen, Duitsland

18.02.2021