PRIVACYVERKLARING

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens en tevens informatie voor de betreffende personen volgens artikel 13 en 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Toepassingsgebied en algemene informatie inzake gegevensverwerking

1.1 De opmerkingen inzake de gegevensbescherming gelden voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens door OLYMP Stores KG en door OLYMP Digital KG, beide onder het adres Höpfigheimer Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen.

1.2 Voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens van klanten in onze OLYMP Stores gelden de algemene opmerkingen over gegevensbescherming in deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens en de bijzondere vermeldingen in alinea II. Verantwoordelijke in de zin van artikel 4 Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG is OLYMP Stores KG, Höpfigheimer Str. 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen, datenschutz@olymp.com.

1.3 Voor het gebruik van de internetpagina www.olymp.com en via deze pagina beschikbaar gestelde diensten en aanbiedingen gelden de algemene opmerkingen over de gegevensbescherming in deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens en de bijzondere voorwaarden in alinea III. Deze internetpagina wordt aangeboden door OLYMP Digital KG, Höpfigheimer Str. 19, 74321 Bietigheim-Bissingen, shop@olymp.com als verantwoordelijke in de zin van art. 4 AVG.

1.4 Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u per e-mail bereiken onder datenschutz@olymp.com of per post via ons postadres met als referentie 'der Datenschutzbeauftragte' (functionaris voor gegevensbescherming).

1.5 Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens, vooral met betrekking tot de inachtneming van het persoonlijkheidsrecht bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens. Persoonsgerelateerde gegevens worden verwerkt volgens de bepalingen van de AVG.

2. Duur van de opslag

Uw gegevens worden slechts zolang opgeslagen en gebruikt als nodig is voor de bestaande klantenrelatie, tenzij u ons uw toestemming hebt verleend of wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verdere verwerking. In deze gevallen verwerken wij uw gegevens totdat u uw toestemming herroept of u bezwaar aantekent tegen onze gerechtvaardigde belangen. Desalniettemin zijn wij op grond van handels- en fiscaalrechtelijke bepalingen verplicht, uw adres, uw betalings- en uw bestelgegevens voor de duur van 10 jaar op te slaan.

3. Uw rechten

3.1 U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens:

- recht op informatie,

- recht op correctie of verwijdering,

- recht op beperking van de verwerking,

- recht op bezwaar tegen de verwerking,

- recht op portabiliteit van de gegevens.

U kunt uw schriftelijke aanvraag richten aan OLYMP Stores KG of OLYMP Digital KG, referentie: Datenschutz, Höpfigheimer Str. 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen of per e-mail aan: datenschutz@olymp.com.

3.2 U hebt bovendien het recht om bij een inspectiedienst voor gegevensbescherming bezwaar in te dienen over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens door ons.

1. Indien u ons ofwel persoonsgerelateerde gegevens binnen het kader van een aanvraag, een bestelling of een aankoop in een van onze OLYMP Stores of direct aan OLYMP Stores KG meedeelt (voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres), geschiedt dit over het algemeen op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van de contractrelatie, voor de bewerking van uw aanvragen of voor uw bestellingen (wettelijke basis art. 6 lid 1 b) AVG).

2. Indien u zich hebt geregistreerd voor OLYMP INSIDER, gebruiken wij uw gegevens volgens de onderstaande toestemming (art. 6 lid 1 a AVG):

Ik ga ermee akkoord dat OLYMP Stores KG en OLYMP Digital KG (hiernavolgend gezamenlijk 'OLYMP') de door mij verstrekte gegevens verzamelt, opslaat, verwerkt en gebruikt voor reclame-, informatie- en marktonderzoeksdoeleinden.

Voor de uitvoering van bepaalde dienstverleningen worden mijn gegevens doorgezonden naar lasthebbende ondernemingen binnen het kader van de prestatieverlening. Gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming en over de waarborging van de rechten van betreffende personen volgens art. 13 AVG kan ik de verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens van OLYMP raadplegen. De verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens ligt in gedrukte vorm ter inzage in de OLYMP-Store en kan bovendien onder www.olymp.com/de_nl/company/datenschutz/ worden nagelezen.

Door het aankruisen van deze vakken verklaar ik mij ermee akkoord, per post, e-mail, telefoon, SMS geïnformeerd te worden over producten, exclusieve aanbiedingen en acties, actuele trends en styles, uitnodigingen voor klantenenquêtes en productbeoordelingen evenals nieuwe artikelen van OLYMP.

Bij dezen verklaar ik mijn toestemming voor de verwerking voor de voornoemde doeleinden door OLYMP. Bovendien ga ik ermee akkoord dat OLYMP openings- en klickrates evenals mijn koopgedrag bij e-mailreclame analyseert en evalueert voor op de behoefte afgestemde reclame. Ik kan mijn toestemming op elk tijdstip, ook ten dele, met uitwerking voor de toekomst herroepen. Deze herroeping kan ik per post richten aan OLYMP Stores KG, referentie: Datenschutz, Höpfigheimer Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen of per e-mail aan datenschutz@olymp.com richten.


Verplichte vermelding is uitsluitend de desbetreffend gewenste contactvorm. De vermelding van andere, speciaal gekenmerkte gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Na uw toestemming slaan wij de door u verstrekte gegevens op ten behoeve van de reclame (wettelijke basis is art. 6 lid 1 sub a AVG).

U kunt uw herroeping te allen tijde per post sturen naar OLYMP Stores KG, referentie: Datenschutz, Höpfigheimer Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen of per e-mail aan datenschutz@olymp.com. Binnen het kader van uw toestemming worden de gegevens doorgezonden naar OLYMP Digital KG, Höpfigheimer Str. 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen en daar binnen het kader van uw toestemming gebruikt.

Wij willen u erop wijzen dat wij bij de verzending van de nieuwsbrief op grond van uw toestemming uw gebruikersgedrag evalueren (wettelijke basis is art. 6 lid 1a AVG). Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons of tracking-pixels, ook wel 1×1-pixel genoemd, die op onze internetpagina zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in alinea III. cijfer 2.1 genoemde gegevens en de web-beacons aan uw e-mailadres. Met de daaruit gewonnen gegevens maken wij een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief op uw individuele interesses af te stemmen. Daarbij verzamelen wij gegevens over het tijdstip waarop u onze nieuwsbrief leest, welke links u daarin aanklikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. Deze gegevens koppelen wij aan uw klantgegevens. U kunt uw toestemming voor deze tracking te allen tijde voor de toekomst herroepen door uw herroeping te zenden naar shop@olymp.com.

3. Indien u ons persoonsgerelateerde gegevens hebt meegedeeld, worden deze principieel niet doorgegeven naar derden. Zij worden alleen doorgegeven

- binnen het kader van een door u verleende toestemming (zie alinea II, cijfer 2)

- binnen het kader van de bewerking van uw aanvragen, uw bestellingen en het gebruik van onze diensten naar daarmee belaste sublasthebbers aan wie deze gegevens uitsluitend worden toegezonden voor de geoormerkte uitvoering van deze opdracht.

- binnen het kader van de orderverwerking volgens art. 28 AVG aan dienstverleners of

- binnen het kader van de vervulling van rechtelijke verplichtingen aan de bevoegde instanties.

1. Binnen het kader van uw gebruik van de internetpagina www.olymp.com en de via deze pagina beschikbaar gestelde diensten en aanbiedingen gelden bovendien de volgende bepalingen:

2. Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens door de browser

2.1 Net als bij iedere internetpagina verzamelt en bewaart onze server automatisch en tijdelijk de volgende gegevens in de server-logfiles die door de browser worden toegezonden, indien deze functie niet door u gedeactiveerd is. Wanneer u onze internetpagina wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze internetpagina te kunnen tonen en de stabiliteit en de veiligheid te kunnen waarborgen (wettelijke basis art. 6 lid 1 f AVG):

- IP-adres van de aanvragende computer,

- gegevensaanvraag van de client,

- de http-antwoordcode,

- de internetpagina van waaruit u ons bezoekt (referrer-URL),

- het tijdstip van de serveraanvraag,

- browsertype en versie,

- gebruikt besturingssysteem van de aanvragende computer.

Een persoonsgerelateerde evaluatie van de server-logfiles vindt niet plaats. Deze gegevens kunnen door de aanbieder op geen enkel tijdstip aan bepaalde personen worden gerelateerd. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

2.2 Wij maken gebruik van de remarketing-technologie van Google AdWords en van de Google Tag Manager, het reclameplatform van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Met gebruikmaking van pseudoniemen worden gebruikers die onze internetpagina hebben bezocht door middel van doelgerichte reclame opnieuw aangesproken op de pagina's van het Google partnernetwerk. Voor dit doeleinde kunnen cookies worden ingezet (zie cijfer 5) waarmee een internetbrowser herkend kan worden. Deze gebruikersprofielen zijn bedoeld om het bezoekersgedrag te analyseren en worden ingezet voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder een speciale verleende, uitdrukkelijke toestemming van de betreffende personen niet gekoppeld aan persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem. In zoverre Google in dit verband gegevens naar de VS verzendt, is Google daarmee onderhevig aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke basis voor het gebruik van Google AdWords is art. 6 lid 1 sub f AVG. De toestemming voor de verzameling en opslag van gegevens ten behoeve van de webanalyse en reclameaansturing kunt u te allen tijde herroepen met uitwerking voor de toekomst door de deactiveringslink https://www.google.com/settings/ads/plugin van Google te activeren. Voor nadere informatie over Google Remarketing en de verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens verwijzen wij naar: http://www.google.com/privacy/ads/.

2.3 Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door het cookie (zie cijfer 5) gegenereerde informatie over het gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze internetpagina is geactiveerd, kort Google uw IP-adres af voordat dit naar lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten buiten de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de provider van deze internetpagina gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze internetpagina en om andere met het gebruik van de internetpagina en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de internetpagina (zoals de ad 2.2 beschreven remarketingtechnologie van Google). Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken.

Bovendien kunt u de transfer van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ten aanzien van de discussie over de inzet van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze internetpagina Google Analytics met de suffix '_anonymizeIp()' gebruikt en IP-adressen dan ook alleen afgekort verder worden verwerkt om een mogelijke directe betrekking tot personen uit te sluiten. Speciaal voor browsers op mobiele toestellen kunt u deze link aanklikken om de geanonimiseerde verzameling door Google Analytics op deze internetpagina voor uw browser door middel van een zogenaamd 'Opt-Out-Cookie' voor de toekomst te verhinderen.

In verbinding met Google Analytics gebruiken wij ook de functies van Google Signals. Met Signals stelt Google berichten over de pc-overkoepelende gebruikersaantallen en over verschillende gebruikersgroepen ter beschikking die gebaseerd zijn op gebruikte, verschillende apparaatcombinaties. Daarvoor gebruikt Google de gegevens van de gebruikers die in hun Google-account-instellingen de optie 'gepersonaliseerde reclame' geactiveerd hebben. Google Signals wordt alleen ingezet met geactiveerde IP-anonimisering. Dat wil zeggen dat het IP-adres van de gebruikers binnen de EU-staten en de staten van de Europese Economische Ruimte worden afgekort. Door deze afkorting is geen persoonlijke relatie met uw IP-adres meer mogelijk. Dat betekent dat de identiteit van een individuele gebruiker niet kan worden achterhaald. De toestemming tot verzameling door Google Signals kan de gebruiker op elk moment herroepen door in zijn Google-account de 'gepersonaliseerde reclame' te deactiveren: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze internetpagina te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de daaruit resulterende statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. In zoverre Google in uitzonderingsgevallen persoonsgerelateerde gegevens naar de VS verzendt, is Google daarmee onderhevig aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics inclusief Google Signals is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.

Informatie van de derdenaanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, alsmede de verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

2.4 Deze internetpagina maakt gebruik van Google AdWords Conversion Tracking, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google AdWords Conversion Tracking maakt eveneens gebruik van zogenaamde 'cookies' die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze internetpagina en om andere met het gebruik van de internetpagina en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de internetpagina. In zoverre Google in dit verband gegevens naar de VS verzendt, is Google daarmee onderhevig aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke basis voor het gebruik van Google AdWords Conversion Tracking is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG. De informatie wordt door Google ook eventueel aan derden overgedragen, indien dit wettelijk voorgeschreven wordt of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw gegevens in verbinding brengen met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies algemeen verminderen wanneer u in uw browser de opslag van cookies verbiedt.

2.5 Op deze internetpagina maken wij gebruik van Google Maps. Daardoor kunnen wij u direct op de internetpagina interactieve kaarten tonen en u het comfortabele gebruik van de kaartfunctie bieden. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.>

Door uw bezoek aan de internetpagina ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze internetpagina hebt opgeroepen. Daarnaast worden de ad 2.1) van deze verklaring beschreven gegevens overgedragen. Dit geschiedt onafhankelijk van de vraag of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt via welke u bent aangemeld of dat geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u deze toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u uzelf vóór activering van de knop bij Google afmelden. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikte ze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de behoefte afgestemde lay-out van haar internetpagina. Een dergelijke evaluatie vindt (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) plaats voor de aanbieding van op de behoefte afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze internetpagina. U hebt het recht op bezwaar tegen de opmaak van gebruikersprofielen, waarbij u dit bezwaar moet richten aan Google.

Voor nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de plugin-aanbieder verwijzen wij naar diens verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens. Daar vindt u ook nadere informatie over uw dienovereenkomstige rechten en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgerelateerde gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.6 Onze internetpagina gebruikt de webanalysedienst der intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, D-80331 München ('intelliAd'). Voor de op de behoefte afgestemde opmaak en de optimalisering van deze internetpagina worden geanonimiseerde gebruiksgegevens verzameld en opgeslagen en worden op basis van deze gegevens gebruiksprofiel en samengesteld waarbij pseudoniemen worden gebruikt. Bij de inzet van intelliAd Tracking venster een lokale opslag van cookies plaats. U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Wettelijke basis voor het gebruik van intelliAd is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.

Uw toestemming tot de gegevensverzameling en -opslag door intelliAd kunt u te allen tijde herroepen met uitwerking voor de toekomst. Daartoe klikt de volgende link aan: https://login.intelliad.de/optout.php.

2.7 Wij nemen deel aan het affiliate programma van affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland ('affilinet'), waarmee advertenties kunnen worden geplaatst. affilinet gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te kunnen traceren. affilinet kan onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze internetpagina hebt geklikt. Daarnaast ontvangt affilinet in het geval van een order informatie over de order, de opbrengst en, indien van toepassing, de terugzending van goederen. De opslag van 'affilinet-cookies' en de overdracht van informatie zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, f AVG. Ons legitieme belang in deelname aan het affilinet-partnerprogramma ligt in doelgroepgerichte reclame en een passende vergoeding voor onze reclamepartners. Voor nadere informatie over het gebruik van gegevens door affilinet verwijzen wij naar de verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens van de onderneming.

2.8 Deze internetpagina maakt eveneens gebruik van de retargeting-pixel 'Website Custom Audiences' van Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). Daarbij wordt met behulp van de pixel een irreversibele en niet persoonsgerelateerde controlesom (hash-waarde) gegenereerd die naar Facebook kan worden verzonden voor marketing- en analysedoeleinden. Bij Website Custom Audiences wordt het Facebook cookie aangesproken. Wettelijke basis voor het gebruik van de retargeting-pixel is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG. Voor nadere informatie over omvang en doeleinde van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij naar de richtlijnen voor de gegevensbescherming van Facebook die u onder andere kunt vinden onder Facebook Website Custom Audiences (https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) en Facebook privacy (https://de-de.facebook.com/policy.php). Indien u geen gegevensverzameling via Custom Audience wenst of bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u deze functie deze deactiveren via de linkhttps://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2.9 Tevens gebruiken wij het Criteo-cookie van Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, D-80538 München ('Criteo'). Met behulp van dit cookie (zie onder 'Cookies' cijfer 5) wordt voor marketingdoeleinden in geanonimiseerde vorm informatie verzameld over uw gebruiksgedrag. Daarmee kan Criteo het gebruiksgedrag analyseren en in reclamebanners gericht productadviezen plaatsen als u andere internetpagina's bezoekt. De via de cookies verzamelde gegevens worden in géén geval gebruikt om u als bezoeker van onze internetpagina persoonlijk te identificeren. Wettelijke basis voor het gebruik van de Criteo-Cookie is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG. Meer informatie over het Criteo-cookie vindt u onder http://www.criteo.com/de/privacy.

We maken ook gebruik van Criteo's cross-device diensten, die meer gepersonaliseerde reclame in meerdere browsers en apparaten mogelijk maken. Daarbij kunnen wij informatie, zoals technische kenmerken uit uw registratiegegevens op onze internetpagina of ons CRM-systeem, uitwisselen met betrouwbare reclamepartners. E-mailadressen worden bijvoorbeeld gepseudonimiseerd ('gehasht') en vergeleken met een pool van gepseudonimiseerde e-mailadressen. Dit stelt u in staat om uw apparaten en/of omgevingen te koppelen en een naadloze gebruikerservaring te bieden met de apparaten en omgevingen die u gebruikt.

Wettelijke basis voor het gebruik van de Criteo-diensten is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG. Ons legitieme belang ligt in een gepersonaliseerde en belangengerichte reclamebenadering van onze klanten. Meer informatie over het privacybeleid van Criteo vindt u op http://www.criteo.com/de/privacy.

U kunt te allen tijde de opslag en het gebruik van informatie door de dienst van Criteo verhinderen door de volgende link aan te klikken (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) en daar de regelaar bij 'Opt-Out' op 'ON' te zetten. Als u 'ON' kiest, wordt in uw browser een nieuw cookie (Opt-Out-cookie) geplaatst. Dit cookie signaleert de dienst van Criteo dat Criteo geen gegevens over uw gebruiksgedrag meer mag verzamelen en verwerken. U kunt deze functie weer activeren door de regelaar op 'OFF' te zetten. Deze instelling dient u uit te voeren voor elke gebruikte browser. Als u uw browser zodanig hebt ingesteld dat geen cookies kunnen worden geplaatst, geldt dit ook voor het 'Opt-Out-cookie'.

U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken.

2.10 Wij maken eveneens gebruik van Bing Ads, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ('Microsoft'). Deze dienst stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze internetpagina te achterhalen wanneer zij via advertenties van Bing Ads op onze internetpagina terecht zijn gekomen. Wanneer u via een dergelijke advertentie op onze internetpagina bent beland, wordt op uw computer een cookie geplaatst. Op onze internetpagina is een Bing Tag geïntegreerd. Hierbij betreft het een code via welke in verbinding met het cookie een aantal niet persoonsgerelateerde gegevens over het gebruik van de internetpagina worden opgeslagen. Daartoe behoren onder andere de verblijfsduur op de internetpagina, de rubrieken van de internetpagina die werden opgeroepen en de advertentie via welke de gebruiker op de internetpagina is beland. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld. Wettelijke basis voor het gebruik van de Bing Ads is art. 6 lid 1 sub f AVG.

De verzamelde informatie kan ook worden doorgezonden naar een server van Microsoft in de VS en daar in principe maximaal 180 dagen worden opgeslagen. In zoverre Microsoft in dit verband gegevens naar de VS verzendt, is Microsoft daarmee onderhevig aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. U kunt de verzameling van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina gerelateerde gegevens en de verwerking daarvan verhinderen door het zetten van cookies te deactiveren. Mogelijk wordt daardoor de functionaliteit van de internetpagina beperkt. Bovendien kan Microsoft eventueel door zogenaamd Cross-Device-Tracking uw gebruikersgedrag via meerdere van uw elektronische toestellen volgen en is daarmee in staat om gepersonaliseerde reclame op of in Microsoft-internetpagina's en -apps weer te geven. U kunt dit gedrag deactiveren via http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Voor nadere informatie over de analysediensten Bing verwijzen we naar de internetpagina van Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Voor nadere informatie over de gegevensbescherming bij Microsoft en Bing verwijzen we naar de bepalingen inzake de gegevensbescherming van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

2.11 Voor advies over de maatvoering bieden wij een online maatadviseur aan die u tijdens het bestelproces helpt bij het kiezen van de juiste maat. De maatadviseur kan worden geopend door op de knop 'Maatadviseur' te drukken. Deze functie wordt beheerd door Fit Analytics GmbH, Sanderstraße 28, 12047 Berlijn, Duitsland, www.fitanalytics.com. Wanneer u de maatadviseur gebruikt, kunt u desgewenst de volgende gegevens aan Fit Analytics doorgeven voor een maataanbeveling:

- Lichaamslengte,

- Gewicht,

- Figuurtype (borst/buik),

- Draagvoorkeuren (bijv. 'nauwer' of 'wijder'),

- Leeftijd (optioneel),

- Referentiemerk en artikel (optioneel).

Deze gebruiksgegevens worden door Fit Analytics uitsluitend in anonieme vorm verzameld en alleen verwerkt voor het berekenen van de individuele kledingmaat en voor het continu optimaliseren van de processen waarop de aanbevelingen zijn gebaseerd. Hiervoor wordt een zogenaamd 'session cookie' gebruikt dat de onderstaande gegevens opslaat:

- Aanbevolen kledingmaat,

- Sessie-ID (gerandomiseerde volgorde van cijfers),

- Tijd en datumstempel,

- Browsertype,

- Geanonimiseerd IP-adres (via IP-maskering).

Het IP-adres wordt alleen in verkorte vorm (anoniem) opgeslagen en bovendien gecodeerd door middel van een hashing-procedure. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de sessieherkenning en als bescherming tegen cyberaanvallen (zoals DoS-aanvallen). De sessiecookie heeft een looptijd van tien dagen, zodat terugkerende klanten binnen deze periode automatisch kunnen worden geïdentificeerd en de gegevens voor het maatadvies niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden. In dit geval kan de aanbevolen maat ook direct op de productpagina worden weergegeven zonder dat u de maatadviseur opnieuw moet openen. Wettelijke basis voor het gebruik van persoonsgerelateerde gegevens is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.

Voor de maatberekening gebruikt Fit Analytics ook anonieme aankoop- en retourgegevens die worden verzameld wanneer een bestelling in onze online shop wordt geplaatst. De verzamelde gegevens kunnen niet aan een natuurlijke persoon gerelateerd worden en bevatten de volgende informatie:

- Tijd- en datumstempel van de aankoop,

- Ordernummer,

- Productnummer,

- Geselecteerde kledingmaat,

- Prijs (eventueel valuta).

U kunt voorkomen dat het sessiecookie wordt opgeslagen door uw webbrowser dienovereenkomstig te configureren. U kunt bij Fit Analytics (datenschutz@fitanalytics.com) onder vermelding van uw sessie-ID informatie opvragen of de verwijdering van uw opgeslagen gegevens bewerkstelligen. Aangezien Fit Analytics geen persoonlijk identificeerbare informatie over u opslaat, kan informatie of verwijdering alleen plaatsvinden als de betreffende sessie-ID wordt vermeld. Voor nadere informatie en contactgegevens verwijzen wij naar de Privacyverklaring van Fit Analytics.

2.12 Op deze internetpagina gebruiken we een plugin van de webanalyseservice van New Relic. Deze stelt ons in staat om statistische rapporten te verzamelen over de snelheid van de internetpagina, om te bepalen of de internetpagina toegankelijk is en hoe snel de pagina wordt weergegeven wanneer deze wordt opgeroepen. Deze dienst wordt geleverd door New Relic Inc. (188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA; 'New Relic').

New Relic maakt gebruik van cookies. Wanneer een gebruiker een internetpagina bezoekt die een plugin van New Relic bevat, maakt zijn browser een directe verbinding met de servers van New Relic.

Door de integratie van de plugin ontvangt New Relic informatie over het feit dat een gebruiker de betreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij New Relic is aangemeld, kan New Relic het bezoek toewijzen aan zijn New Relic-account. Als een gebruiker geen lid is van New Relic, slaat New Relic wel zijn/haar IP-adres op.

Doel en omvang van de gegevensverzameling evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door New Relic, alsmede de daarmee verband houdende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, staan vermeld in de privacyverklaring van New Relic: https://newrelic.com/privacy.

Wanneer een gebruiker lid van New Relic is en niet wenst dat New Relic via dit aanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn bij New Relic opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij zich vóór het bezoek aan onze internetpresentatie bij New Relic afmelden.

2.13 Onze website maakt voor zogenaamde Side-Wide-Messages en Exit-Intent-Layers gebruik van de diensten van Hello Bar LLC, 450 B Street #775, San Diego, CA 92101. Side-Wide-Messages en Exit-Intent-Layers zijn speciale, extra geaccentueerde meldingen op onze website, waarmee wij uw aandacht willen vestigen op bepaalde aanbiedingen en diensten. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG. Ons legitieme belang ligt in een aantrekkelijke lay-out van onze internetpagina en een gerichte benadering van potentiële klanten.

2.14 Onze internetpagina www.olymp.com maakt voor reclamedoeleinden gebruik van cookies/reclame-ID's. Daardoor kunnen wij onze reclame op partner-internetpagina's, apps en e-mails tonen aan bezoekers die zich voor onze producten interesseren. Retargeting-technologieën gebruiken cookies of reclame-ID's en schakelen reclame waarbij wordt uitgegaan van uw browsinggedrag tot dan toe. Voor de weigering van deze op interesses gebaseerde reclame verwijzen wij naar de onderstaande internetpagina's:

http://www.networkadvertising.org/choices/

http://www.networkadvertising.org/choices/

2.15 We hebben de functie ReCaptcha van Google geïntegreerd om bots te herkennen, bijvoorbeeld bij het invoeren van gegevens in online formulieren. De wettelijke basis is ons legitiem belang om misbruik van onze website te voorkomen (art. 6 lid 1 f) AVG). Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Google ReCaptcha is te vinden in het privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out in elke tracking (zie paragraaf 2.3) gebeurt via: https://adssettings.google.com/authenticated. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework overgenomen.

3. Verzameling en verwerking van vrijwillig verstrekte gegevens

3.1 Algemene contactopname

Indien u ons uw persoonsgerelateerde gegevens per e-mail of via onze internetpagina meedeelt (voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres), geschiedt dit over het algemeen op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van de contractrelatie, voor de bewerking van uw aanvragen en/of uw bestellingen (wettelijke basis art. 6 lid 1b AVG), voor eigen markt- en opinieonderzoek en voor eigen reclame per post (wettelijke basis art. 6 lid 1 f AVG). Een verderstrekkend gebruik, met name een doorgifte van de gegevens aan derden ten behoeve van reclame, markt- of opinieonderzoek, vindt niet plaats.

3.2 Gebruikmaking van onze online shop

Wanneer u in onze online shop wilt bestellen, is het voor de sluiting van een contract noodzakelijk dat u uw persoonsgerelateerde gegevens verstrekt die wij voor de afwikkeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afwikkeling van de contracten vereiste, verplichte gegevens zijn speciaal gekenmerkt. Verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van uw bestelling. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid.1 b AVG.

U kunt vrijwillig een klantenaccount aanleggen dat ons in staat stelt om uw gegevens voor later volgende aankopen op te slaan. Bij het aanleggen van een klantenaccount worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen. Alle andere gegevens kunt u te allen tijde in de klantenrubriek wissen. Indien u wenst dat uw klantenaccount gewist wordt, kunt u een e-mail sturen naar shop@olymp.com.

We kunnen de door u verstrekte gegevens bovendien verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails te sturen met technische informatie. (Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 f AVG).

Binnen het kader van de betalingsafwikkeling worden uw gegevens doorgestuurd naar onze betalingsdienstverlener BS PAYONE GmbH en bij betaling via PayPal naar PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ( wettelijke basis is art. 6 lid 1 b) AVG).

3.3 Klarna-Factur

Met uw keuze voor Klarna-Factuur als betalingsoptie gaat u ermee akkoord dat wij de voor de afwikkeling van de koop op rekening en een identiteits- en boniteitscontrole vereiste, onderstaand vermelde persoonsgerelateerde gegevens zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP adres, telefoonnummer evenals de voor de afwikkeling van de koop op rekening vereiste gegevens in verband met de bestelling, bijv. het aantal artikelen, typenummers, factuurbedrag en belasting in procenten, verzamelen en doorsturen naar Klarna AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden (hiernavolgend 'Klarna').

 

De verzending van deze gegevens is noodzakelijk om Klarna in staat te stellen, voor de afwikkeling van uw aankoop met de door u gewenste factureringswijze een factuur samen te stellen en een identiteits- en boniteitscontrole uit te voeren. Daarbij heeft Klarna volgens de Duitse wet inzake gegevensbescherming een gerechtvaardigd belang bij de verzending van persoonsgerelateerde van de koper en heeft deze nodig om bij informatiebureaus informatie in te winnen over identiteit en boniteit. Dit kunnen de volgende informatiebureaus zijn:

 

In Duitsland

- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden

- Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg

- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss;

- Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, 80939 München;

- Arvato infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden;

 

In Oostenrijk

-  CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150, Wien

 

In Nederland

- Experian B.V., Postbus 13128, 2501 EC Den Haag,

- BKR, Dodewaardlaan 1, 4006 EA Tiel,

- FOCUM, Postbus 768, 8000 AT Zwolle

 

Binnen het kader van de beslissing inzake de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractrelatie verzamelt en gebruikt Klarna, afgezien van een adrescontrole, ook informatie over het betalingsgedrag van de koper tot nu toe en over waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) voor dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze score-waarden door Klarna wordt uitgevoerd op basis van een wetenschappelijk erkende, mathematisch statistische methode. Daarvoor gebruikt Klarna onder andere ook uw adresgegevens. Indien volgens deze berekening zou bereiken dat geen kredietwaardigheid gegeven is, zal Klarna u hierover per omgaande informeren.

 

Voor nadere informatie hierover verwijzen wij naar de bepalingen inzake de gegevensbescherming van Klarna die u voor Duitsland hier, voor Oostenrijk hier en voor Nederland hier kunt oproepen.


U kunt uw toestemming voor het gebruik van de persoonsgerelateerde tevens door Klarna op elk tijdstip herroepen. Desondanks blijft Klarna mogelijk gerechtigd om de persoonsgerelateerde gegevens te verwerken, te gebruiken en te verzenden indien dit voor de contractuele betalingsafwikkeling door diensten van Klarna noodzakelijk is, wettelijk voorgeschreven is of door een rechtbank of een overheid verlangd wordt.

Uiteraard kunt u op elk moment informatie verlangen over de bij Klarna opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens. Indien u als koper dit wenst of Klarna wijzigingen in de opgeslagen gegevens wilt meedelen, kunt u zich wenden tot datenschutz@klarna.de, datenschutz@klarna.at, dataprotectie@klarna.nl wenden.

3.4 Nieuwsbrief:

Ik ga ermee akkoord dat OLYMP Stores KG en OLYMP Digital KG (hiernavolgend gezamenlijk 'OLYMP') de door mij verstrekte gegevens verzamelt, opslaat, verwerkt en gebruikt voor reclame-, informatie- en marktonderzoeksdoeleinden.

 

Door het abonneren van de nieuwsbrief ga ik ermee akkoord, geïnformeerd te worden over producten, exclusieve aanbiedingen en acties, actuele trends en styles, uitnodigingen voor klantenenquêtes en productbeoordelingen evenals nieuwe artikelen van OLYMP. Bovendien ga ik ermee akkoord dat OLYMP openings- en klikrates evenals mijn koopgedrag analyseert en evalueert voor op de behoefte afgestemde reclame.

 

Ik kan mijn toestemming op elk tijdstip, ook ten dele, met uitwerking voor de toekomst herroepen. Deze herroeping kan ik per post richten aan OLYMP Stores KG, referentie: Datenschutz, Höpfigheimer Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen of per e-mail aan datenschutz@olymp.com richten.“


Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief, hebben wij daarvoor uw e-mailadres nodig en kunt u vrijwillig uw naam, uw geboortedatum en de OLYMP Store in uw omgeving vermelden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de communicatie met u binnen het kader van onze nieuwsbrief. Door het abonneren op de nieuwsbrief verklaart u zich ermee akkoord dat wij de voornoemde gegevens opslaan voor de verzending van de nieuwsbrief totdat u onze nieuwsbrief weer afbestelt. Wettelijke basis voor de verwerking is de door u verleende toestemming binnen het kader van de afgesloten double-opt-ins. De desbetreffende producten en dienstverleningen staan in de toestemmingsverklaring vermeld. Verstrekkend gebruik van de gegevens vindt niet plaats. Door uw afmelding kunt u uw toestemming op elk moment herroepen met uitwerking voor de toekomst. U kunt uw toestemming intrekken in de nieuwsbrief zelf of door een e-mail te sturen naar datenschutz@olymp.com.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-methode. Dat wil zeggen dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het aangegeven e-mailadres waarin wij u vragen om ons te bevestigen dat u de verzending van de nieuwsbrief wenst. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigd, wordt uw informatie geblokkeerd en na afloop van een maand automatisch verwijderd. Verder slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de aanmelding en de bevestiging op. Doel van deze methode is, uw aanmelding aan te tonen en eventueel mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen. Voor de toezending van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres verplichte vermelding. De vermelding van andere, speciaal gekenmerkte gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Na uw bevestiging slaan wij de door u verstrekte gegevens op voor de verzending van de nieuwsbrief (wettelijke basis is art. 6 lid 1 sub a AVG).

Binnen het kader van uw toestemming worden de gegevens doorgezonden naar OLYMP Digital KG, Höpfigheimer Str. 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen en daar binnen het kader van uw toestemming gebruikt.

Wij willen u erop wijzen dat wij bij de verzending van de nieuwsbrief op grond van uw toestemming uw gebruikersgedrag evalueren (wettelijke basis is art. 6 lid 1a AVG). Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons of tracking-pixels, ook wel 1×1-pixel genoemd, die op onze internetpagina zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in alinea III. cijfer 2.1 genoemde gegevens en de web-beacons aan uw e-mailadres. Met de daaruit gewonnen gegevens maken wij een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief op uw individuele interesses af te stemmen. Daarbij verzamelen wij gegevens over het tijdstip waarop u onze nieuwsbrief leest, welke links u daarin aanklikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. Deze gegevens koppelen wij aan uw klantgegevens.

U kunt uw toestemming voor deze tracking te allen tijde voor de toekomst herroepen door uw herroeping te zenden naar shop@olymp.com. shop@olymp.com.

Voor de e-mailverzending gebruiken wij de Customer Relationship Management-module 'Salesforce Marketing Cloud' van Salesforce.com Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, Californië, CA 94105, VS. Salesforce Marketing Cloud is een administratiedienst voor gebruikersdatabases. De gegevens worden verwerkt in de VS. Salesforce.com heeft deze service laten certificeren binnen het kader van de EU-US Privacy Shield regeling. Wettelijke basis voor het gebruik van Salesforce Marketing Cloud is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG. Voor meer informatie over de Salesforce Marketing Cloud en de verwerkte gegevens verwijzen wij naar https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

3.5 E-mail directe reclame

Het e-mailadres dat wij het e-mailadres dat wij in verband met de verkoop van een artikel of de verrichting van een dienstverlening hebben ontvangen, wordt door ons bovendien uitsluitend gebruikt voor directe e-mailreclame voor soortgelijke artikelen of dienstverleningen als door u besteld zijn. Deze e-mails ontvangt u onafhankelijk van de vraag of u de nieuwsbrief hebt geabonneerd.

U kunt ons gebruik van het e-mailadres op elk tijdstip herroepen zonder dat u andere dan de transmissiekosten ontstaan volgens het basistarief. U kunt uw toestemming in elke reclamemail zelf of door middel van een berichtje aan ons e-mailadres shop@olymp.com herroepen.

In het geval van directe reclame per e-mail evalueren wij uw gebruikersgedrag. We gebruiken de Salesforce Marketing Cloud om e-mails te versturen. Informatie over de evaluatie van het gebruikersgedrag en over de Salesforce Marketing Cloud vindt u in punt 3.4 van deze verklaring.

3.6 Sollicitatieportaal

Binnen het kader van ons sollicitatieportaal kunt u op eigen initiatief of voor specifieke vacatures solliciteren. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van ons sollicitatieportaal. Uw gegevens (naam, e-mailadres, contactgegevens, sollicitatiedocumenten) worden alleen verwerkt binnen het kader van de desbetreffende vacature (art. 6, lid 1 b) AVG, § 26 BDSG (Duitse privacywet)) of binnen het kader van uw toestemming om deze te gebruiken voor verdere vacatures (art. 6, lid 1, a) AVG). Indien u toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw sollicitatiegegevens, kunt u deze te allen tijde herroepen.

Opmerking over gevoelige gegevens: wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat sollicitaties, in het bijzonder cv's, cijferlijsten en andere gegevens die u ons verstrekt, bijzonder gevoelige informatie kunnen bevatten over geestelijke en lichamelijke gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of politieke partij of seksleven.

 

Als u ons binnen het kader van uw online sollicitatie dergelijke informatie verstrekt, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij deze gegevens verwerken voor de afhandeling van uw sollicitatie. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens en de overige relevante wetgeving.


De verstrekte gegevens worden in geval van afwijzing of negatieve reactie op uw aanvraag gewist, echter niet eerder dan vier maanden na afloop van de sollicitatieprocedure. Dit geldt niet indien wettelijke bepalingen verwijdering verhinderen, indien verdere opslag noodzakelijk is voor het leveren van bewijs of indien u hebt ingestemd met een langere opslagperiode.

Voor ons sollicitatieportaal gebruiken wij software van rexx systems GmbH, Süderstrasse 75-79, D-20097 Hamburg. Wettelijke basis voor het gebruik van deze software is art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Ons legitieme belang ligt in een aantrekkelijk lay-out van de gebruikersinterface van de aanvrager en een bijbehorende software voor het sollicitatiemanagement.

4. Doorgifte aan derden

Indien u ons persoonsgerelateerde gegevens hebt meegedeeld, worden deze principieel niet doorgegeven naar derden. Zij worden alleen doorgegeven

- binnen het kader van een door u verleende toestemming (zie cijfer 3.4, 3.5),

- binnen het kader van de bewerking van uw aanvragen, uw bestellingen en het gebruik van onze diensten naar daarmee belaste sublasthebbers (bijv. verzenddienstverleners) aan wie deze gegevens uitsluitend worden toegezonden voor de geoormerkte uitvoering van deze opdracht,

- binnen het kader van de orderverwerking volgens art. 28 AVG aan dienstverleners of

- binnen het kader van de vervulling van rechtelijke verplichtingen aan de bevoegde instanties.

5. Cookies

De internetpagina maakt gebruik van eigen cookies om de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Cookies zijn gegevensrecords die door de webserver naar de browser van de gebruiker gezonden en daar voor een latere oproep worden opgeslagen. Cookies zijn met name bedoeld voor de herkenning van de internetbrowser. Cookies worden gebruikt voor de aansturing van de sessie voor de statistische evaluatie. Deze cookies bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens. Indien u vrijwillig kiest voor een automatische aanmelding op de internetpagina, worden in een extra kopie uw aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) op uw computer opgeslagen. U kunt uw browser zodanig instellen dat geen cookies op de harde schijf worden opgeslagen dan wel reeds opgeslagen cookies weer verwijderd worden. Gelieve daartoe de aanwijzingen van de helpfunctie van uw browser op te volgen voor de verhindering of verwijdering van cookies.

6. Sociale netwerken

Op onze internetpagina vindt u verwijzingen naar het sociale netwerk YouTube. Hiervoor gelden de volgende opmerkingen inzake gegevensbescherming:

voor de weergave van onze video's gebruiken wij de videodienst van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ('YouTube').

Indien YouTube- video's direct op onze internetpagina geïntegreerd zijn, wordt de inhoud van de ingebedde video door YouTube direct naar uw browser gezonden. Gelijktijdig worden bepaalde gegevens van uw browser naar YouTube gezonden. Dit gebeurt pas wanneer u de video aangeklikt. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid.1 f AVG. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die YouTube op deze wijze verzamelt. Volgens onze huidige stand van kennis betreft het hierbij de volgende gegevens, met name voor de weergave van de ingebedde YouTube video's:

1 bezochte pagina op onze internetpagina waar deze video is ingebed,

2 de algemeen door uw browser verzonden gegevens (IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem, tijd),

3 bij geregistreerde en aangemelde YouTube- of Google-gebruikers, uw Google-gebruikersnaam.

Ingebedde YouTube video's kunnen eveneens door browser add-ons worden uitgeschakeld, zodat geen gegevensverzameling door YouTube plaatsvindt. Voor nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door YouTube verwijzen wij naar de verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgerelateerde gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

21-11-2018