PRIVACYVERKLARING

Verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens en tevens informatie voor de betreffende personen volgens artikel 13 en 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Toepassingsgebied en algemene informatie over de gegevensverwerking

1.1 De informatie inzake de gegevensbescherming geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door OLYMP Stores KG en OLYMP Digital KG,elk met vestigingsadres Höpfigheimer Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen.

1.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens van de klanten in onze OLYMP Stores geldt de algemene informatie inzake de gegevensbescherming van deze privacyverklaring en de speciale informatie in alinea II. Verantwoordelijke in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) is OLYMP Stores KG, Höpfigheimer Str. 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen, datenschutz@olymp.com.

1.3 Voor het gebruik van de website www.olymp.com en de via deze website ter beschikking gestelde producten en diensten geldt de algemene informatie inzake de bescherming van persoonsgegevens uit deze privacyverklaring alsmede de speciale informatie in alinea III. Deze website wordt aangeboden door OLYMP Digital KG, Höpfigheimer Str. 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen, shop@olymp.com als verantwoordelijke in de zin van art. 4 AVG. Uitzonderingen worden in deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens nader toegelicht.

1.4 Indien u uw toestemming hebt verleend voor een gezamenlijke gegevensverwerking door OLYMP Bedrijven of indien een andere wettelijke basis bestaat voor de gezamenlijke verwerking van uw gegevens door deze beide maatschappijen, zijn beide maatschappijen verantwoordelijk in de zin van artikel 26 AVG. Hier geldt de algemene informatie inzake de gegevensbescherming, met name cijfer 3. Met "OLYMP Bedrijven" bedoelen we de bedrijven van de OLYMP Group die onze winkels exploiteren (OLYMP Stores KG in Duitsland, Shirthouse Stores GmbH in Nederland en Italië, Shirthouse Handels GmbH & Co. KG in Oostenrijk, Shirthouse Hungary Bt. in Hongarije en Shirthouse Switzerland GmbH in Zwitserland) en de bedrijven van de OLYMP Group die onze online winkels exploiteren (OLYMP Digital KG, exploiteert onze online shop OLYMP.COM).

1.5 Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail onder datenschutz@olymp.com of per post via ons postadres met als toevoeging 'der Datenschutzbeauftragte'.

1.6 De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang, vooral met betrekking tot de inachtneming van het persoonlijkheidsrecht bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen van de AVG.

2. Duur van de opslag

Uw gegevens worden alleen verwerkt, zolang dit voor de bestaande klantenrelatie vereist is, tenzij u uw toestemming hebt verleend of wij een gerechtvaardigd belang aan de verdere verwerking hebben. In dergelijke gevallen verwerken wij uw e-mails tot de herroeping van uw toestemming of totdat u bezwaar maakt tegen onze gerechtvaardigde belangen. Desalniettemin zijn wij op grond van bepaalde handels- en fiscaalrechtelijke bepalingen verplicht, uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de duur van 10 jaar op te slaan.

3. De OLYMP Bedrijven (zie paragraaf 1.4) als gezamenlijk verantwoordelijken

3.1 Voor de onderstaand in 3.2 en 3.4 beschreven gevallen waarin de tot de OLYMP Bedrijven (zie paragraaf 1.4), gezamenlijk verantwoordelijken zijn, werd een overeenkomst gesloten in overeenstemming met art. 26 lid 1 zin 2 AVG. Deze overeenkomst voorziet voornamelijk in het volgende:

Bij de verwerking van klantgegevens werken OLYMP Bedrijven (zie paragraaf 1.4) nauw samen. Dit betreft ook de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De partijen hebben gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking vastgelegd. Derhalve zijn zij in de zin van art. 26 AVG inzake de opslag, organisatie en het gebruik gezamenlijk verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

De verzameling van gegevens geschiedt daarbij door een der partijen die deze dan in een gezamenlijke pool voor klantgegevens opslaat ter verdere verwerking. De partijen gebruiken de gegevens uitsluitend in het wettelijk toegestane kader voor de afwikkeling van contracten, voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen, voor reclamedoeleinden en voor de analyse en verbetering van de eigen presentatie.

In het kader van hun gezamenlijke privacyrechtelijke verantwoordelijkheid zijn OLYMP Bedrijven (zie paragraaf 1.4) overeengekomen, wie van hen welke plichten volgens de AVG vervult. Dit betreft met name de waarneming van de rechten van de betrokken personen en de vervulling van informatieplichten volgens de artikelen 13 en 14 AVG.

De OLYMP Bedrijven (zie paragraaf 1.4) stellen u als betrokkene conform de artikelen 13 en 14 van de DSGVO de vereiste informatie gratis ter beschikking in een precieze, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal. Deze informatie wordt voornamelijk door middel van deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens ter beschikking gesteld. De partijen informeren elkaar onderling per omgaande over door betrokkenen gevorderde rechtsposities. Zij stellen elkaar alle voor de beantwoording van vragen vereiste informatie ter beschikking. Rechten inzake gegevensbescherming kunnen bij alle partijen worden ingevorderd. De partijen zijn overeengekomen dat u, als betrokkene, in principe de informatie ontvangt van de instantie waar de rechten werden ingeroepen.

3.2 OLYMP INSIDER

Indien u zich hebt geregistreerd voor OLYMP INSIDER, gebruiken wij uw gegevens volgens de onderstaande toestemming (art. 6, lid 1 a) AVG):

Ik ga ermee akkoord dat OLYMP Bedrijven (zie paragraaf 1.4, hiernavolgend gezamenlijk 'OLYMP' de door mij verstrekte gegevens verzamelt, opslaat, verwerkt en gebruikt voor reclame-, informatie- en marktonderzoeksdoeleinden.

Voor de uitvoering van bepaalde dienstverleningen worden mijn gegevens doorgezonden naar lasthebbende ondernemingen binnen het kader van de prestatieverlening. Voor gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming en over de waarborging van de rechten van betrokkene personen volgens art. 13 AVG kan ik de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van OLYMP raadplegen. De verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens ligt in gedrukte vorm ter inzage in de OLYMP-Store en kan bovendien onder www.olymp.com/datenschutz worden nagelezen.

Door het aankruisen van deze vakken verklaar ik mij ermee akkoord, per

e-mail, telefoon, sms

geïnformeerd te worden over producten, exclusieve aanbiedingen en acties, actuele trends en styles, uitnodigingen voor klantenenquêtes en productbeoordelingen evenals nieuwe artikelen van OLYMP.

Voorts ga ik ermee akkoord, per post geïnformeerd te worden over producten, exclusieve aanbiedingen en acties, actuele trends en styles, uitnodigingen voor klantenenquêtes en productbeoordelingen evenals nieuwe artikelen van OLYMP.

Bij dezen verklaar ik mijn toestemming voor de verwerking voor de voornoemde doeleinden door OLYMP. Ik ga ermee akkoord dat OLYMP openings- en klikrates bij e-mailreclame analyseert en evalueert voor op de behoefte afgestemde reclame. Ik kan mijn toestemming op elk tijdstip, ook ten dele, met uitwerking voor de toekomst herroepen. Deze herroeping kan ik per post richten aan OLYMP , Datenschutzbeauftragter (Functionaris voor gegevensbescherming), Höpfigheimer Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland of per e-mail aan datenschutz@olymp.com.

Verplicht te verstrekken gegevens zijn: uw adres, achternaam, e-mailadres en een bevestiging dat u de informatie inzake gegevensbescherming ter kennis hebt genomen. De vermelding van andere, speciaal gekenmerkte gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Na uw toestemming slaan wij de door u verstrekte gegevens op ten behoeve van de reclame (wettelijke basis is art. 6, lid 1 a) AVG). Indien u voor dit doeleinde door ons gecontacteerd wenst te worden, kunt u de gewenste contactvorm selecteren. Wij contacteren u dan per post of - geheel naar uw wens - ook per e-mail, telefoon of sms. Indien u geen contactopname per post wenst, kunt u de zin: "Voorts ga ik ermee akkoord, per post geïnformeerd te worden geïnformeerd te worden over producten, exclusieve aanbiedingen en acties, actuele trends en styles, uitnodigingen voor klantenenquêtes en productbeoordelingen evenals nieuwe artikelen van OLYMP" schrappen. Wij sturen u dan geen postreclame toe. U kunt ook helemaal geen contactwensen aangeven. In dat geval kunt u in de OLYMP Stores desondanks profiteren van de voordelen van OLYMP INSIDER, bijvoorbeeld de mogelijkheid om zonder kassabon te ruilen of om uw persoonlijke pasvorm en kraagwijdte te laten noteren.

U kunt uw herroeping te allen tijde per post sturen naar OLYMP, Datenschutzbeauftragter (Functionaris voor gegevensbescherming), Höpfigheimer Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland of per e-mail aan datenschutz@olymp.com.

Wij willen u erop wijzen dat wij in het kader van OLMY INSIDER bij de verzending van de nieuwsbrief op grond van uw toestemming uw gebruikersgedrag evalueren (wettelijke basis is art. 6, lid 1 a) AVG). Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons of tracking-pixels, ook wel 1×1-pixels genoemd, die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in alinea III. cijfer 2.1 genoemde gegevens en de web-beacons aan uw e-mailadres. Met de daaruit gewonnen gegevens maken wij een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief op uw individuele interesses af te stemmen. Daarbij verzamelen wij gegevens over het tijdstip waarop u onze nieuwsbrief leest, welke links u daarin aanklikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. Deze gegevens koppelen wij aan uw klantgegevens. U kunt uw toestemming voor deze tracking te allen tijde voor de toekomst herroepen door uw herroeping te zenden naar shop@olymp.com.

Voor de e-mailverzending gebruiken wij de Customer Relationship Management-module 'Salesforce Marketing Cloud' van Salesforce.com Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, Californië, CA 94105, VS. Salesforce Marketing Cloud is een administratiedienst voor gebruikersdatabases. De gegevens worden verwerkt in de VS. De redelijke garanties voor de overdracht van gegevens aan een derde land zijn bindende, interne privacyvoorschriften en standaardclausules inzake de gegevensbescherming, meer informatie vindt u op https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/data-processing-addendum.pdf. Wettelijke basis voor het gebruik van Salesforce Marketing Cloud is art. 6, lid 1 f) AVG. Voor meer informatie over de Salesforce Marketing Cloud en de verwerkte gegevens verwijzen wij naar www.salesforce.com/privacy/.

3.3 Nieuwsbrief

Indien u zich buiten het OLYMP INSIDER-programma, met name via onze website www.olymp.com, voor de nieuwsbrief aanmeldt, geschiedt dit op basis van de onderstaande toestemming:

Ik ga ermee akkoord dat OLYMP Bedrijven (zie paragraaf 1.4, hiernavolgend gezamenlijk 'OLYMP') de door mij verstrekte gegevens verzamelt, opslaat, verwerkt en gebruikt voor reclame-, informatie- en marktonderzoeksdoeleinden.

Door het abonneren van de nieuwsbrief ga ik ermee akkoord, geïnformeerd te worden over producten, exclusieve aanbiedingen en acties, actuele trends en styles, uitnodigingen voor klantenenquêtes en productbeoordelingen evenals nieuwe artikelen van OLYMP. Bovendien ga ik ermee akkoord dat OLYMP openings- en klikrates evenals mijn koopgedrag analyseert en evalueert voor op de behoefte afgestemde reclame.

Voor de uitvoering van bepaalde dienstverleningen worden mijn gegevens doorgezonden naar lasthebbende ondernemingen binnen het kader van de prestatieverlening. Gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming en over de waarborging van de rechten van betrokkene personen volgens art. 13 AVG kan ik de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van OLYMP raadplegen. Ik kan mijn toestemming op elk tijdstip, ook ten dele, met uitwerking voor de toekomst herroepen. Deze herroeping kan ik per post richten aan OLYMP, Datenschutzbeauftragter (Functionaris voor gegevensbescherming), Höpfigheimer Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland of per e-mail aan datenschutz@olymp.com.

Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief, hebben wij daarvoor uw e-mailadres nodig en kunt u vrijwillig uw aanspreektitel, uw naam, uw geboortedatum en de OLYMP Store in uw omgeving vermelden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de communicatie met u in het kader van onze nieuwsbrief. Wanneer u bovendien via andere kanalen (bijv. per post) reclame van ons ontvangt, kunnen uw voor de nieuwsbrief gebruikte gegevens ook worden gebruikt om u op uw interesses afgestemde reclame te zenden. Bovendien kunnen wij de voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens in combinatie met andere bij ons voorhanden gegevens analyseren. Door het abonneren op de nieuwsbrief verklaart u zich ermee akkoord dat wij de voornoemde gegevens opslaan voor de verzending van de nieuwsbrief totdat u onze nieuwsbrief weer afbestelt. Wettelijke basis voor de verwerking is de door u verleende toestemming binnen het kader van de afgesloten double-opt-ins. De desbetreffende producten en dienstverleningen staan in de toestemmingsverklaring vermeld. Verstrekkend gebruik van de gegevens vindt niet plaats. Door uw afmelding kunt u uw toestemming op elk moment herroepen met uitwerking voor de toekomst. U kunt uw toestemming intrekken in de nieuwsbrief zelf of door een e-mail te sturen naar datenschutz@olymp.com.

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-methode. Dat wil zeggen dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het aangegeven e-mailadres, waarin wij u vragen om te bevestigen dat u akkoord gaat met de verzending van de nieuwsbrief. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigd, wordt uw informatie geblokkeerd en na afloop van een maand automatisch verwijderd. Verder slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de aanmelding en de bevestiging op. Doel van deze methode is, uw aanmelding aan te tonen en eventueel mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

Voor de toezending van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres verplichte vermelding. De vermelding van andere, speciaal gekenmerkte gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te kunnen spreken. Na uw bevestiging slaan wij de door u verstrekte gegevens op voor de verzending van de nieuwsbrief (wettelijke basis is art. 6, lid 1 a) AVG).

Wij willen u erop wijzen dat wij bij de verzending van de nieuwsbrief op grond van uw toestemming uw gebruikersgedrag evalueren (wettelijke basis is art. 6, lid 1 a) AVG). Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons of tracking-pixels, ook wel 1×1-pixels genoemd, die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de in alinea III. cijfer 2.1 genoemde gegevens en de web-beacons aan uw e-mailadres. Met de daaruit gewonnen gegevens maken wij een gebruikersprofiel op om de nieuwsbrief op uw individuele interesses af te stemmen. Daarbij verzamelen wij gegevens over het tijdstip waarop u onze nieuwsbrief leest, welke links u daarin aanklikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. Deze gegevens koppelen wij aan uw klantgegevens.

U kunt uw toestemming voor deze tracking te allen tijde voor de toekomst herroepen door uw herroeping te zenden naar shop@olymp.com.

Voor de e-mailverzending gebruiken wij de Customer Relationship Management-module 'Salesforce Marketing Cloud' van Salesforce.com Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, Californië, CA 94105, VS. Salesforce Marketing Cloud is een administratiedienst voor gebruikersdatabases. De gegevens worden verwerkt in de VS. De redelijke garanties voor de overdracht van gegevens aan een derde land zijn bindende, interne privacyvoorschriften en standaardclausules inzake de gegevensbescherming, meer informatie vindt u op https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/data-processing-addendum.pdf. Wettelijke basis voor het gebruik van Salesforce Marketing Cloud is art. 6, lid 1 f) AVG. Voor meer informatie over de Salesforce Marketing Cloud en de verwerkte gegevens verwijzen wij naar www.salesforce.com/privacy/.

Wanneer u uw toestemming in haar geheel intrekt en u voor de nieuwsbrief afmeldt, sturen wij u geen nieuwsbrieven meer. De gegevens van uw nieuwsbrief-aanmelding worden uit ons distributiesysteem verwijderd.

3.4 'Verlengde toonbank' (Instore Order)

In onze plaatselijke OLYMP Stores kunt u gebruik maken van onze zogenaamde 'verlengde toonbank' (Instore Order). Via deze 'toonbank' (Instore Order) kunnen wij u in onze plaatselijke OLYMP Stores via een digitaal platform andere dan in de store voorhanden artikelen aanbieden en zo uw inkoopbeleving intensiveren.

Wanneer u de verlengde toonbank (Instore Order) in OLYMP Stores in Duitsland gebruikt voor de bestelling van artikelen en u hiervoor persoonsgegevens verstrekt, verwerken wij (OYMP Stores KG en OLYMP Digital KG) deze gegevens voor de vervulling van de overeenkomst volgens art. 6, lid 1 b) AVG.

Wanneer u de verlengde toonbank (Instore Order) in een OLYMP Store in Oostenrijk gebruikt, verwerkt Shirthouse Handels GmbH & Co. KG, bereikbaar via het postadres Peter-Floridan-Gasse 4/2, 7100 Neusiedl am See, Oostenrijk, uw persoonsgegevens als verantwoordelijke. Wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1 b) AVG. Als u via de verlengde toonbank (Instore Order) een bestelling afsluit, is Shirthouse Handels GmbH & Co. KG uw contractpartner.

Als u de verlengde toonbank (Instore Order) in een OLYMP-Store in Italië, Frankrijk of Nederland gebruikt, verwerkt Shirthouse Stores GmbH, bereikbaar via het postadres Höpfigheimer Straße 19, 74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland, uw persoonsgegevens als verantwoordelijke. Wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1 b) AVG. Als u via de verlengde toonbank (Instore Order) een bestelling afsluit, is Shirthouse Stores GmbH uw contractpartner.

Wanneer u de verlengde toonbank (Instore Order) in een OLYMP Store in Hongarije gebruikt, verwerkt Shirthouse Hungary Bt., bereikbaar via het postadres Corvin u. 16, 9023 Győr, Hongarije, uw persoonsgegevens als verantwoordelijke. Wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1 b) AVG. Als u via de verlengde toonbank (Instore Order) een bestelling afsluit, is Shirthouse Hungary Bt. uw contractpartner.

Wanneer u de verlengde toonbank (Instore Order) in een OLYMP Store in Zwitserland gebruikt, verwerkt Shirthouse Switzerland GmbH, bereikbaar via het postadres Fashion Fish, Unit One, Parkstrasse 4, 5012 Schönenwerd, Zwitserland, uw persoonsgegevens als verantwoordelijke. Wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1 b) AVG. Als u via de verlengde toonbank (Instore Order) een bestelling afsluit, is Shirthouse Switzerland GmbH uw contractpartner.

U kunt bij de registratie voor de verlengde toonbank (Instore Order) ook uw toestemming (art. 6, lid 1 a) AVG) verlenen voor reclame per e-mail, telefoon en sms. Voor deze reclame en de daarmee verbonden verwerking van uw persoonsgegevens zijn principieel OLYMP Bedrijven (zie paragraaf 1.4) gedeeld verantwoordelijk, ongeacht het feit waar u de verlengde toonbank (Instore Order) gebruikt Deze toestemming is vrijwillig en kan op elk tijdstip worden herroepen via voornoemde contactgegevens of per post aan Datenschutzbeauftragter (Functionaris voor gegevensbescherming), Höpfigheimer Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland of per e-mail aan datenschutz@olymp.com. Voor reclame per e-mail geldt dienovereenkomstig cijfer 3.3.

4. Uw rechten

4.1 U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

- recht op informatie,

- recht op correctie of verwijdering,

- recht op beperking van de verwerking,

- recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,

- recht op overdraagbaarheid van gegevens.

U kunt uw schriftelijke aanvraag richten aan OLYMP, Datenschutzbeauftragter (Functionaris voor gegevensbescherming), Höpfigheimer Str. 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen, Duitsland of naar het e-mailadres: datenschutz@olymp.com.

4.2 U hebt bovendien het recht om bij een inspectiedienst voor gegevensbescherming bezwaar in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

1. Indien u ons ofwel persoonsgegevens binnen het kader van een aanvraag, een bestelling of een aankoop in een van onze OLYMP Stores of direct aan OLYMP Stores KG meedeelt (voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres), geschiedt dit over het algemeen op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van de contractrelatie, voor de bewerking van uw aanvragen of voor uw bestellingen. Indien in het kader van een bestelling vragen rijzen, is telefonische contactopname mogelijk om details op te helderen en een snelle afwikkeling van de bestelling te waarborgen. Wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1 b) AVG.

2. Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij in verband met de verkoop van een artikel of dienstverlening hebben ontvangen, bovendien voor directe reclame per e-mail, voor eigen producten of dienstverleningen zoals eerder door u besteld. Deze e-mails ontvangt u onafhankelijk van een eventueel abonnement voor de nieuwsbrief. Wettelijke basis hiervoor is art. 7 lid 3 UWG (Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie).

U kunt op elk tijdstip bezwaar maken tegen deze e-mailzendingen zonder dat u naast de overdrachtskosten (bijv. briefporto) andere kosten ontstaan, hetzij per post gericht aan OLYMP Stores KG, referentie: Datenschutz, Höpfigheimer Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen of per e-mail aan datenschutz@olymp.com.

In het geval van directe reclame per e-mail evalueren wij uw gebruikersgedrag. We gebruiken de Salesforce Marketing Cloud om e-mails te versturen. Informatie over de evaluatie van het gebruikersgedrag en over de Salesforce Marketing Cloud vindt u in cijfer I 3.3 van deze verklaring.

3. Indien u ons persoonsgegevens hebt meegedeeld, worden deze principieel niet naar derden doorgegeven. Zij worden alleen doorgegeven

- binnen het kader van een door u verleende toestemming (zie alinea II, cijfer 2),

- in het kader van de bewerking van uw aanvragen, uw bestellingen en het gebruik van onze diensten naar daarmee belaste sublasthebbers aan wie deze gegevens uitsluitend worden toegezonden voor de geoormerkte uitvoering van deze opdracht,

- in het kader van de verwerking van ordergegevens volgens art. 28 AVG aan dienstverleners of

- in het kader van de vervulling van rechtelijke verplichtingen aan de bevoegde instanties.

4. Als onderdeel van de "Click & Reserve" -functie worden uw gegevens doorgestuurd naar de door u geselecteerde winkel. De wettelijke basis hiervoor is de verwerking van uw reservering, art. 6, lid 1 (b) AVG. Nadat uw reservering is verwerkt, worden de gegevens verwijderd. Uw gegevens blijven binnen de OLYMP-groep.

5. “Click & Meet”: Bij het maken van een telefonische afspraak hebben wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om de afspraak te kunnen afhandelen en ook in overeenstemming met de vereisten voor het traceren van contacten in de verordeningen van Corona van de federale staten. OLYMP is verplicht deze gegevens ook na beëindiging van de afspraak nog vier weken te bewaren voor eventuele vragen van autoriteiten, waarna ze worden gewist.

6. "Voorraadoverdracht": Voor de overdracht van een door u aangevraagd artikel dat niet in voorraad is in uw winkel van een andere winkel naar uw winkel, worden uw gegevens verwerkt om de overdracht te verwerken en weer gewist nadat de overdracht is verwerkt; de rechtsgrondslag is art. 6 lid. 1 (b) AVG.

7. "Personal Shopping": Wanneer u telefonisch een afspraak maakt, hebben wij uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om de afspraak te verwerken. Deze gegevens worden na vier weken gewist.

1. Binnen het kader van uw gebruik van de website www.olymp.com en de via deze pagina beschikbaar gestelde diensten en aanbiedingen gelden bovendien de volgende bepalingen:

2. Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens door de browser

2.1 Net als bij iedere website verzamelt en bewaart onze server automatisch en tijdelijk de volgende gegevens in de server-logfiles die door de browser worden toegezonden, indien deze functie niet door u gedeactiveerd is. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te kunnen tonen en de stabiliteit en de veiligheid te kunnen waarborgen (wettelijke basis art. 6, lid 1 f) AVG):

- het IP-adres van de aanvragende computer,

- de bestandsaanvraag van de client,

- de http-antwoordcode,

- de website van waar u ons bezoekt (referrer-URL)

- het tijdstip van de serveraanvraag,

- browsertype en -versie,

- gebruikt besturingssysteem van de aanvragende computer,

Een persoonsgerelateerde evaluatie van de server-logfiles vindt niet plaats. Deze gegevens kunnen door de aanbieder op geen enkel tijdstip aan bepaalde personen worden gerelateerd. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

2.2 Wij maken gebruik van Google Tag Manager van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Door deze dienst kunnen website-tags via een gebruikersinterface worden beheerd. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dat wil zeggen: er wordt geen gebruik gemaakt van cookies en er worden geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tool Manager initieert andere tags die op hun beurt eventueel gegevens verzamelen. De Google Tag Manager maakt echter geen gebruik van deze gegevens.

2.3 Wij maken gebruik van de remarketing-technologie van Google Ads, het reclameplatform van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). Met gebruikmaking van pseudoniemen worden gebruikers die onze website hebben bezocht, door middel van doelgerichte reclame opnieuw aangesproken op de pagina's van het Google partnernetwerk. Voor dit doeleinde kunnen cookies worden ingezet (zie cijfer 5) waarmee een internetbrowser herkend kan worden. Deze gebruikersprofielen zijn bedoeld om het bezoekersgedrag te analyseren en worden ingezet voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder een speciaal verleende uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen niet gekoppeld aan persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Indien Google in dit verband gegevens naar de VS verzendt, vormen de standaardclausules inzake gegevensbescherming de redelijke garanties voor de overdracht van gegevens naar een derde land, meer informatie vindt u op https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Ads is art. 6, lid 1 sub 1 a) AVG. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd of u er toestemming voor wilt verlenen dat cookies worden gezet die persoonsgegevens verzamelen. U kunt uw toestemming naar keuze voor alle cookies verlenen (knop 'Accepteren') of via de knop 'Instellingen gebruikersspecifieke instellingen uitvoeren. Daar kunt u door het deactiveren of zetten van een haakje bepalen of u voor de betreffende diensten of voor bepaalde dienstencategorieën toestemming verleent of uw toestemming wilt weigeren. Deze toestemming is vrijwillig en via 'Cookie-instellingen' onderaan op onze website (zog. footers) kunt u deze op elk tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen door een eenmaal gezet haakje te verwijderen. De toestemming voor de verzameling en opslag van gegevens ten behoeve van de webanalyse en reclameaansturing kunt u alternatief verhinderen door de deactiveringslink https://www.google.com/settings/ads/plugin van Google te activeren. Voor nadere informatie over Google Remarketing en de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij naar: http://www.google.com/privacy/ads/.

2.4 De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in VS doorgezonden en daar opgeslagen. Indien u de IP-anonimisering op deze website activeert, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten inzake de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de provider van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze website en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de website (zoals de in cijfer 2.2 beschreven remarketingtechnologie van Google). Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken

Ten aanzien van de discussie over de inzet van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website gebruik maakt Google Analytics met de suffix '_anonymizeIp()' en dat IP-adressen dan ook alleen afgekort verder worden verwerkt om een mogelijke directe betrekking tot personen uit te sluiten.

In verbinding met Google Analytics gebruiken wij ook de functies van Google Signals. Met Signals stelt Google berichten over de pc-overkoepelende gebruikersaantallen en over verschillende gebruikersgroepen ter beschikking die gebaseerd zijn op gebruikte, verschillende apparaatcombinaties. Daarvoor gebruikt Google de gegevens van de gebruikers die in hun Google-account-instellingen de optie 'gepersonaliseerde reclame' geactiveerd hebben. Google Signals wordt alleen ingezet met geactiveerde IP-anonimisering. Dat wil zeggen dat het IP-adres van de gebruikers binnen de EU-staten en de staten van de Europese Economische Ruimte worden afgekort. Door deze afkorting is geen persoonlijke relatie met uw IP-adres meer mogelijk. Dat betekent dat de identiteit van een individuele gebruiker niet kan worden achterhaald. De toestemming tot verzameling door Google Signals kan de gebruiker op elk moment herroepen door in zijn Google-account de 'gepersonaliseerde reclame' te deactiveren: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de daaruit resulterende statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderingsgevallen waarin Google persoonsgegevens naar de VS verzendt, vormen de standaardclausules inzake gegevensbescherming de redelijke garanties voor de overdracht van gegevens naar een derde land, meer informatie vindt u op https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.. Wettelijke basis is ons gerechtvaardigd belang, het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren conform art. 6, lid 1 f) AVG. Met behulp van de daaruit resulterende statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken.

U kunt voorkomen dat de door het cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google verzonden en daar verwerkt worden, door de browser add-on onder de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Informatie van de derdenaanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +33 (1) 436 1001. Servicevoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

2.5 Op deze website maken wij gebruik van Google Maps. Daardoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten en vooral de 'Store Locator' en daarmee het comfortabele gebruik van de kaartfunctie bieden. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps is ons gerechtvaardigde belang in de gebruikersvriendelijke opmaak van onze website volgens art. 6, lid 1 f) AVG. U kunt Google Maps op onze website alleen activeren wanneer u de Store Locator-functie onder https://www.olymp.com/nl_nl/company/stores/ oproept. Vóór die tijd worden geen gegevens naar Google gezonden.

Door uw bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Daarnaast worden de ad 2.1) van deze verklaring beschreven gegevens overgedragen. Dit geschiedt onafhankelijk van de vraag of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt via welke u bent aangemeld of dat geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u deze toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u uzelf vóór activering van de knop bij Google afmelden. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikte ze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de behoefte afgestemde lay-out van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) plaats voor de aanbieding van op de behoefte afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht op bezwaar tegen de opmaak van gebruikersprofielen, waarbij u dit bezwaar moet richten aan Google.

Voor nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door de plugin-aanbieder verwijzen wij naar de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van Google. Daar vindt u ook nadere informatie over uw dienovereenkomstige rechten en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS, de standaardclausules inzake gegevensbescherming vormen de redelijke garanties voor de overdracht van gegevens naar een derde land, meer informatie vindt u op https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/..

2.6 Wij nemen deel aan het partnerprogramma van AWIN AG, Eichhornstraße 3, D-10785 Berlijn (vroeger affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, D-80637 München) ('AWIN'). Door middel van dit programma kunnen reclameadvertenties worden geplaatst. AWIN maakt gebruik van cookies om de herkomst van de bestellingen te kunnen achterhalen. AWIN kan onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website hebt geklikt. Daarnaast ontvangt AWIN in het geval van een order informatie over de order, de opbrengst en, indien van toepassing, de terugzending van goederen. De opslag van 'AWIN-cookies' en de overdracht van informatie zijn gebaseerd op uw toestemming conform artikel 6, lid 1 a) AVG. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd of u er toestemming voor wilt verlenen dat cookies worden gezet die persoonsgegevens verzamelen. U kunt uw toestemming naar keuze voor alle cookies verlenen (knop 'Accepteren') of via de knop 'Instellingen gebruikersspecifieke instellingen uitvoeren. Daar kunt u door het deactiveren of zetten van een haakje bepalen of u voor de betreffende diensten of voor bepaalde dienstencategorieën toestemming verleent of uw toestemming wilt weigeren. Deze toestemming is vrijwillig en via 'Cookie-instellingen' onderaan op onze website (zog. footers) kunt u deze op elk tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen door een eenmaal gezet haakje te verwijderen. Voor nadere informatie over het gebruik van gegevens door AWIN verwijzen wij naar het Privacybeleid van de onderneming.

2.7 Deze website maakt eveneens gebruik van de retargeting-pixel Website Custom Audiences van Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS ('Facebook'). Daarbij wordt met behulp van de pixel een irreversibele en niet persoonsgerelateerde controlesom (hash-waarde) gegenereerd die naar Facebook kan worden verzonden voor marketing- en analysedoeleinden. Bij Website Custom Audiences wordt het Facebook cookie aangesproken. Wettelijke basis voor het gebruik van de retargeting-pixel is art. 6, lid 1 f) AVG. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd of u er toestemming voor wilt verlenen dat cookies worden gezet die persoonsgegevens verzamelen. U kunt uw toestemming naar keuze voor alle cookies verlenen (knop 'Accepteren') of via de knop 'Instellingen gebruikersspecifieke instellingen uitvoeren. Daar kunt u door het deactiveren of zetten van een haakje bepalen of u voor de betreffende diensten of voor bepaalde dienstencategorieën toestemming verleent of uw toestemming wilt weigeren. Deze toestemming is vrijwillig en via 'Cookie-instellingen' onderaan op onze website (zog. footers) kunt u deze op elk tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen door een eenmaal gezet haakje te verwijderen. Voor nadere informatie over omvang en doeleinde van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook evenals uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen wij naar gegevensbeleid van Facebook die u onder andere kunt vinden onder https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en onder https://nl-nl.facebook.com/policy.php Indien u geen gegevensverzameling via Custom Audience wenst of bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u deze functie deze deactiveren via de link https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

2.8 Bovendien maken wij gebruik van de diensten van KUPONA GmbH, Kothenbachweg 6, D-36041 Fulda ('Kupona'). Met behulp van deze dienst kunnen wij doelgericht reclame sturen naar klanten die eerder onze website hebben bezocht. Met behulp van een cookie wordt voor marketingdoeleinden in geanonimiseerde vorm informatie verzameld over uw gebruiksgedrag. Kupona kan daarmee het gebruiksgedrag analyseren en in reclamebanners gericht productadviezen plaatsen als u andere websites bezoekt. De door het cookie verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u als bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren. Voor nadere informatie over de gegevensbescherming van Kupona verwijzen wij naar https://www.kupona.de/datenschutz en naar https://www.kupona.de/dsgvo/.

Kupona maakt op haar beurt gebruik van de dienst Criteo van Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, D-80538 München om de genoemde dienstverlening te verrichten. Ook Criteo staat in dienst van de doelgerichte reclame voor personen die eerder onze website hebben bezocht. Hiervoor gebruikt Criteo een cookie dat informatie verzamelt over uw bezoek aan onze website. Voor meer informatie over de gegevensbescherming bij Criteo verwijzen wij naar http://www.criteo.com/privacy. U kunt te allen tijde de opslag en het gebruik van informatie door de dienst van Criteo verhinderen door de volgende link aan te klikken (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) en daar de regelaar bij 'Opt-Out' op 'ON' te zetten. Als u 'ON' kiest, wordt in uw browser een nieuwe cookie (Opt-Out-cookie) geplaatst. Dit cookie signaleert de dienst van Criteo dat Criteo geen gegevens over uw gebruiksgedrag meer mag verzamelen en verwerken. U kunt deze functie weer activeren door de regelaar op 'OFF' te zetten. Deze instelling dient u uit te voeren voor elke gebruikte browser. Als u uw browser zodanig hebt ingesteld dat geen cookies kunnen worden geplaatst, geldt dit ook voor het 'Opt-Out-cookie'.

U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken.

Wettelijke basis voor het gebruik van Kupona en Criteo is uw toestemming volgens art. 6, lid 1 a) AVG. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd of u er toestemming voor wilt verlenen dat cookies worden gezet die persoonsgegevens verzamelen. U kunt uw toestemming naar keuze voor alle cookies verlenen (knop 'Accepteren') of via de knop 'Instellingen gebruikersspecifieke instellingen uitvoeren. Daar kunt u door het deactiveren of zetten van een haakje bepalen of u voor de betreffende diensten of voor bepaalde dienstencategorieën toestemming verleent of uw toestemming wilt weigeren. De verlening van een toestemming voor Criteo is onafhankelijk van een toestemming voor Kupona, beide worden op de cookie-banner afzonderlijk genoemd en kunnen individueel worden aangestuurd. Deze toestemming is vrijwillig en via 'Cookie-instellingen' onderaan op onze website (zog. footers) kunt u deze op elk tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen door een eenmaal gezet haakje te verwijderen.

2.9 Wij maken eveneens gebruik van Bing Ads, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ('Microsoft'). Deze dienst stelt ons in staat om de activiteiten van gebruikers op onze website te achterhalen wanneer zij via advertenties van Bing Ads op onze website terecht zijn gekomen. Wanneer u via een dergelijke advertentie op onze website bent beland, wordt op uw computer een cookie geplaatst. Op onze website is een Bing-tag geïntegreerd. Hierbij betreft het een code via welke in verbinding met het cookie een aantal niet persoonsgerelateerde gegevens over het gebruik van de website worden opgeslagen. Daartoe behoren onder andere de verblijfsduur op de website, de rubrieken van de website die werden opgeroepen en de advertentie via welke de gebruiker op de website is beland. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld. Wettelijke basis voor het gebruik van Bing Ads is art. 6, lid 1 a) AVG. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd of u er toestemming voor wilt verlenen dat cookies worden gezet die persoonsgegevens verzamelen. U kunt uw toestemming naar keuze voor alle cookies verlenen (knop 'Accepteren') of via de knop 'Instellingen gebruikersspecifieke instellingen uitvoeren. Daar kunt u door het deactiveren of zetten van een haakje bepalen of u voor de betreffende diensten of voor bepaalde dienstencategorieën toestemming verleent of uw toestemming wilt weigeren. Deze toestemming is vrijwillig en via 'Cookie-instellingen' onderaan op onze website (zog. footers) kunt u deze op elk tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen door een eenmaal gezet haakje te verwijderen.

De verzamelde informatie kan ook worden doorgezonden naar een server van Microsoft in de VS en daar in principe maximaal 180 dagen worden opgeslagen. Indien Microsoft in dit verband gegevens naar de VS verzendt, resulteert de toestemming voor de overdracht van gegevens naar een derde land uit uw gegeven toestemming, meer informatie vindt u ophttps://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. U kunt de verzameling van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens en de verwerking daarvan verhinderen door het zetten van cookies te deactiveren. Mogelijk wordt daardoor de functionaliteit van de website beperkt. Bovendien kan Microsoft eventueel door zogenaamd Cross-Device-Tracking uw gebruikersgedrag via meerdere van uw elektronische toestellen volgen en is daarmee in staat om gepersonaliseerde reclame op of in Microsoft-websites en -apps weer te geven. U kunt dit gedrag deactiveren via http://choice.microsoft.com/nl-nl/opt-out.

Voor nadere informatie over de analysediensten van Bing verwijzen we naar de website van Bing Ads (https://ads.microsoft.com/). Voor nadere informatie over de gegevensbescherming bij Microsoft en Bing verwijzen we naar de privacyverklaring van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement).

2.10 Voor advies over de maatvoering bieden wij een online maatadviseur aan die u tijdens het bestelproces helpt bij het kiezen van de juiste maat (“Fit Finder”). De maatadviseur kan worden geopend door op de knop 'Maatadviseur' te drukken. Deze functie wordt beheerd door Snap Camera GmbH, Neue Burg 2, 20457 Hamburg, Duitsland (“Snap”). Wanneer u de maatadviseur gebruikt, kunt u desgewenst de volgende gegevens aan Snap doorgeven voor een maataanbeveling:

- lichaamslengte,

- gewicht,

- figuurtype (borst/buik),

- draagvoorkeuren (bijv. 'nauwer' of 'wijder'),

- leeftijd (optioneel),

- referentiemerk en -artikel (optioneel),

Deze gebruiksgegevens worden door Snap uitsluitend in anonieme vorm verzameld en alleen verwerkt voor het berekenen van de individuele kledingmaat en voor het continu optimaliseren van de processen waarop de aanbevelingen zijn gebaseerd. Hiervoor wordt een zogenaamd 'session cookie' gebruikt dat de onderstaande gegevens opslaat:

- aanbevolen kledingmaat,

- sessie-ID (gerandomiseerde volgorde van cijfers),

- tijd en datumstempel,

- browsertype,

- geanonimiseerd IP-adres (via IP-maskering),

Het IP-adres wordt alleen in verkorte vorm (anoniem) opgeslagen en bovendien gecodeerd door middel van een hashing-procedure. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de sessieherkenning en als bescherming tegen cyberaanvallen (zoals DoS-aanvallen). De sessiecookie heeft een looptijd van tien dagen, zodat terugkerende klanten binnen deze periode automatisch kunnen worden geïdentificeerd en de gegevens voor het maatadvies niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden. In dit geval kan de aanbevolen maat ook direct op de productpagina worden weergegeven zonder dat u de maatadviseur opnieuw moet openen.

Voor de maatberekening gebruikt Snap ook anonieme aankoop- en retourgegevens die worden verzameld wanneer een bestelling in onze online-shop wordt geplaatst. De verzamelde gegevens kunnen niet aan een natuurlijke persoon gerelateerd worden en bevatten de volgende informatie:

- tijd- en datumstempel van de aankoop,

- ordernummer,

- productnummer,

- geselecteerde kledingmaat,

- prijs (eventueel valuta).

U kunt voorkomen dat het sessiecookie wordt opgeslagen door uw webbrowser dienovereenkomstig te configureren. Voor nadere informatie en contactgegevens verwijzen wij naar onder Privacy Policy (fitanalytics.com) en https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy.

2.11 Onze website maakt voor zogenaamde Side-Wide-Messages en Exit-Intent-Layers gebruik van de diensten van Hello Bar LLC, 450 B Street #775, San Diego, CA 92101. Side-Wide-Messages en Exit-Intent-Layers zijn speciale, extra geaccentueerde meldingen op onze website, waarmee wij uw aandacht willen vestigen op bepaalde aanbiedingen en diensten. Wettelijke basis hiervoor is uw toestemming volgens art. 6, lid 1 a) AVG. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd of u er toestemming voor wilt verlenen dat cookies worden gezet die persoonsgegevens verzamelen. U kunt uw toestemming naar keuze voor alle cookies verlenen (knop 'Accepteren') of via de knop 'Instellingen gebruikersspecifieke instellingen uitvoeren. Daar kunt u door het deactiveren of zetten van een haakje bepalen of u voor de betreffende diensten of voor bepaalde dienstencategorieën toestemming verleent of uw toestemming wilt weigeren. Deze toestemming is vrijwillig en via 'Cookie-instellingen' onderaan op onze website (zog. footers) kunt u deze op elk tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen door een eenmaal gezet haakje te verwijderen. Voor informatie over de gegevensbescherming bij Hello Bar verwijzen wij naar https://www.hellobar.com/gdpr/ en onder https://www.hellobar.com/privacy-policy/.

2.12 Op onze website wordt gebruik gemaakt van de webanalyse- en optimaliseringsdienst 'Google Optimize' die beschikbaar wordt gesteld door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hiernavolgend 'Google Optimize' genoemd). Wij maken gebruik van de dienst Google Optimize om de aantrekkelijkheid van onze website te verhogen door nieuwe varianten, functies en inhouden van onze website voor een deel van onze gebruikers vrij te schakelen en het gewijzigde gebruik te evalueren. Google Optimize is een subdienst van Google Analytics (zie alinea 2.3.).

Google Optimize gebruikt cookies die een optimalisatie en analyse van het gebruik van bepaalde varianten van onze website door u mogelijk maakt. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt in de regel naar een server van Google in Amerika doorgezonden en daar opgeslagen. Wij maken hiervoor gebruik van Google Optimize met actieve IP-anonimisering, zodat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten inzake de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren wordt afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Voor de uitzonderingsgevallen waarin Google persoonsgegevens naar de VS verzendt, vormen de standaardclausules inzake gegevensbescherming de redelijke garanties voor de overdracht van gegevens naar een derde land, meer informatie vindt u op https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming volgens art. 6, lid 1 a) AVG. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd of u er toestemming voor wilt verlenen dat cookies worden gezet die persoonsgegevens verzamelen. U kunt uw toestemming naar keuze voor alle cookies verlenen (knop 'Accepteren') of via de knop 'Instellingen gebruikersspecifieke instellingen uitvoeren. Daar kunt u door het deactiveren of zetten van een haakje bepalen of u voor de betreffende diensten of voor bepaalde dienstencategorieën toestemming verleent of uw toestemming wilt weigeren. Deze toestemming is vrijwillig en via 'Cookie-instellingen' onderaan op onze website (zog. footers) kunt u deze op elk tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen door een eenmaal gezet haakje te verwijderen.

Door middel van dienovereenkomstige instellingen in uw internetbrowser kunt u de opslag van cookies voorkomen. Voor meer informatie over de gegevensverzameling en -verwerking door Google verwijzen wij naar het privacybeleid van Google op http://www.google.com/policies/privacy.

2.13 Bij de invoer in onlineformulieren maken wij gebruik van de functie ReCaptcha van Google om bots te kunnen herkennen. De wettelijke basis hiervoor is ons gerechtvaardigd belang om misbruik van onze internetpresentatie te vermijden (art. 6, lid 1 f) AVG). Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Google ReCaptcha verwijzen wij naar de privacyverklaring http://www.google.com/policies/privacy, opt-out voor een eventuele tracking is mogelijk via: https://adssettings.google.com/authenticated. Daar vindt u ook nadere informatie over uw dienovereenkomstige rechten en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS, de standaardclausules inzake gegevensbescherming vormen de redelijke garanties voor de overdracht van gegevens naar een derde land, meer informatie vindt u op https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/.

2.14 Wij maken gebruik van de dienst Usercentrics van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland ('Usercentrics') voor de inachtneming van onze privacyrechtelijke verplichtingen, in het bijzonder voor het beheer en de regeling van de geautomatiseerde gegevensverwerking en van privacyrechtelijke toestemmingen. Deze dienst helpt ons om de wettelijk vereiste toestemming voor cookies en tracking in te winnen. Bij het bezoek aan onze website wordt automatisch het Usercentrics-script geladen. Bij het eerste bezoek verschijnt een venster (zogenaamde 'cookie-banner'), aan de hand waarvan u uw algemene toestemming voor het gebruik van cookies kunt geven of individuele instellingen kunt uitvoeren. Deze keuze slaat Usercentrics op en laadt vervolgens verdere cookies overeenkomstig uw toestemming of een andere wettelijke basis. Bij volgende bezoeken verschijnt de cookie-banner niet meer, maar laadt Usercentrics meteen de cookies overeenkomstig uw keuze bij het eerste bezoek. U kunt deze keuze te allen tijde met uitwerking voor de toekomst wijzigen onder 'Cookie-instellingen' in het onderste gedeelte van onze website (zogenaamde footer).

Usercentrics slaat de datum en het tijdstip van uw bezoek, apparaatinformatie, browser-informatie, uw consent-ID en informatie over uw instellingen m.b.t. de gegevensbescherming op. Indien deze gegevens conclusies toelaten over uw persoon, gebruikt Usercentrics deze niet voor eigen doeleinden en verwerkt ze uitsluitend binnen de Europese Unie. Voor meer informatie over de gegevensbescherming bij Usercentrics verwijzen wij naar https://usercentrics.com/privacy-policy/.

De wettelijke basis voor het gebruik van Usercentrics is art. 6, lid 1 c) AVG, omdat het gebruik vereist is om aan de wettelijke verplichtingen inzake de gegevensbescherming, in het bijzonder van de AVG, te voldoen. Dit vormt tevens een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6, lid 1 f) AVG als verdere wettelijke basis.

2.15 Wij werken samen met het platform "Unidays" van Myunidays Ltd, 2 Castle Boulevard, NG7 2FB, Nottingham, Verenigd Koninkrijk. Unidays is een platform dat exclusieve voordelen aan studenten biedt. Als student kun je via Unidays een kortingscode krijgen die je kunt inwisselen in de OLYMP online shop. Wij krijgen geen persoonlijke gegevens van Unidays toegestuurd. Wij kunnen je alleen een kortingscode geven als je deze in een aankoopproces in onze online shop gebruikt en je gegevens hierbij invoert. Onze online shop registreert echter wel wanneer een kortingscode wordt ingewisseld door Unidays. Wij melden de aankoop aan Unidays onder vermelding van de kortingscode. Unidays kan de kortingscodes toewijzen aan zijn gebruikers. Voor Unidays zijn de kortingscodes dus persoonlijke gegevens. Wanneer een bestelling wordt geretourneerd, stellen wij Unidays op de hoogte van de omvang van de retourzendingen, met vermelding van de kortingscode.

De wettelijke basis voor het melden van aankopen en retouren aan Unidays met vermelding van de kortingscodes zijn je Unidays-lidmaatschap en je aankoop bij ons conform Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Unidays is te vinden op https://www.myunidays.com/LK/en-GB/privacy-policy.

2.16 Deze website maakt gebruik van de functies van 'Google Campaign Manager', in het bijzonder van de functie 'Floodlight'. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

De Campaign Manager wordt gebruikt om u op het Google advertentienetwerk op uw interesse gebaseerde advertenties te tonen. Met behulp van Campaign Manager kunnen de advertenties doelgericht worden aangepast aan de interesses van de betreffende gebruiker. Zo kunnen onze advertenties bijvoorbeeld in de zoekresultaten van Google of in reclamebanners op websites van derden verschijnen die zijn gekoppeld aan Campaign Manager. Om de gebruikers gerichte advertenties te kunnen tonen op basis van hun interesses, moet Campaign Manager de gebruiker kunnen herkennen. Hiervoor wordt in de browser van de gebruiker een cookie opgeslagen, waarin de door de gebruiker bezochte websites, kliks en andere informatie worden opgeslagen. Deze informatie wordt gecombineerd in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel om de betreffende gebruiker doelgerichte reclame te tonen. Daarbij worden gegevens overgedragen naar Google. Voor zover persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, vormen de standaardclausules inzake gegevensbescherming de redelijke garanties voor de overdracht van gegevens naar een derde land, meer informatie vindt u op https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

Floodlight is een zogenaamd conversion tracking systeem dat kan worden gebruikt om de effectiviteit van reclamemaatregelen te meten. Met behulp van een cookie kunnen wij vaststellen of u bepaalde acties op onze website uitvoert nadat u op een van onze advertenties op Google of op websites van derden hebt geklikt.

De opslag van cookies en de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens zijn gebaseerd op uw toestemming conform artikel 6, lid 1 a) AVG. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd of u er toestemming voor wilt verlenen dat cookies worden gezet die persoonsgegevens verzamelen. U kunt uw toestemming naar keuze voor alle cookies verlenen (knop 'Accepteren') of via de knop 'Instellingen gebruikersspecifieke instellingen uitvoeren. Daar kunt u door het zetten van een haakje bepalen of u voor de betreffende diensten of voor bepaalde dienstencategorieën toestemming verleent of uw toestemming weigert. Deze toestemming is vrijwillig en via 'Cookie-instellingen' onderaan op onze website (zog. footers) kunt u deze op elk tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen door een eenmaal gezet haakje te verwijderen.

Met behulp van de 'Advertentievoorkeuren' van Google kunt u gepersonaliseerde reclame bovendien deactiveren. Dan ontvangt u geen gepersonaliseerde reclame meer via Google-diensten: https://www.google.com/settings/ads. Voor meer informatie over mogelijkheden van bezwaar tegen de advertenties van Google verwijzen wij naar de volgende links: https://policies.google.com/technologies/partner-sites en https://policies.google.com/privacy.

2.17 KUPONA Retargeting

Deze website maakt gebruik van functies van KUPONA. Aanbieder is KUPONA GmbH, Kothenbachweg 6, 36041 Fulda, Duitsland (hiernavolgend 'KUPONA').

Wij maken gebruik van KUPONA om u op uw interesses afgestemde advertenties binnen het KUPONA-reclamenetwerk te kunnen tonen. Uw interesses worden bepaald op basis van uw gebruiksgedrag tot dusver. Hierbij registreert KUPONA bijvoorbeeld, welke producten u bekeken, in de winkelmand gelegd of gekocht hebt. Voor meer informatie over de door KUPONA verzamelde gegevens vindt u hier:

(https://www.kupona.de/dsgvo/#datenschutzverordnung)

Om u op uw interesses afgestemde reclame te kunnen tonen, moeten wij of andere KUPONA-partners u kunnen herkennen. Hiervoor wordt een cookie op uw eindtoestel opgeslagen of een vergelijkbare identificator gebruikt die uw gebruikersgedrag koppelt aan een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Voor meer informatie verwijzen wij naar de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van KUPONA op:

(https://www.kupona.de/dsgvo/#datenschutzverordnung)

KUPONA maakt gebruik van de de volgende sublasthebbers / technologieën:

Naam en adres van de sublasthebber Beschrijving van de deelservices
Neory GmbH Brandschachtstraße 2, D-44149 Dortmund, Duitsland Adserver, Data Management Platform
Google DV360 vertegenwoordigd door Google LLC ('Google'), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS Demand Side Platform
Platform 161 Johan Huizingalaan 763a 4th floor,1066 VH Amsterdam, Nederland Demand Side Platform
The UK Trade Desk Ltd, 20 Farringdon Road, London, England EC1M 3HE Demand Side Platform
Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrijk Demand Side Platform

Enkele bij de verwerking betrokken ondernemingen hebben hun hoofdkantoor buiten de EU (het hoofdkantoor staat telkens aangegeven, voor zover het genoemd wordt). Voor zover gegevens aan deze ondernemingen worden doorgegeven, bestaat ofwel een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie ofwel gelden zogenaamde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die de doorgifte aan derde landen legitimeren (deze kunnen zo nodig bij KUPONA ter inzage worden aangevraagd). Met het Verenigd Koninkrijk is een overgangsperiode tot einde 2020 overeenkomen, waarin doorgifte aan het Verenigd Koninkrijk niet geldt als doorgifte aan een derde land.

Uw persoonsgerelateerde gegevens en de in uw browser opgeslagen KUPONA-cookies worden al naargelang de opdrachtgever maximaal 30 tot 180 dagen vanaf de datum van verzameling opgeslagen.

Het gebruik van KUPONA geschiedt alleen met uw toestemming op basis van artikel 6, lid 1a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Bezwaar tegen de gegevensverwerking is te allen tijde mogelijk via de volgende link:

(www.kupona.de/datenschutz/widerspruch)

2.18 Fredhopper A/B test-cookie

Voor zogenaamde A/B-tests werken wij samen met Attraqt Group plc, 3 Waterhouse Square, 138 Holborn, London, EC1N 2SW, UK. Deze tests zijn bedoeld om de performance van een product listing te vergelijken met de product listing van een andere groep. Aan de hand van een aan de bezoeker toegewezen sessie-ID kan de bezoeker aan één van de beide groepen worden toegewezen. In de persistent cookie werden die sessie-ID, de klantreis en eventueel de opt out flag opgeslagen. Deze cookie wordt na 12 maanden gewist of bij het legen van de browser cache. De gegevens worden binnen de EU verwerkt. De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming (art. 6, lid 1a AVG) die u te allen tijde in de cookie-instellingen kunt herroepen. De privacyverklaring van Attraqt kunt u oproepen via: https://www.attraqt.com/privacy-policy/.

2.19 Amazon Advertising Demand-Side-Platform (DSP)

Deze website maakt gebruik van de functies van Amazon Advertising Demand-Side-Platform (DSP). De aanbieder is Amazon Online Germany GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, D-80807 München, de gegevens worden verwerkt door Amazon Europe Core S.à.r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Amazon Advertising DSP analyseert uw gebruikersgedrag op onze website via de remarketingpixel (bijv. klik op bepaalde producten) om u toe te wijzen aan bepaalde reclamedoelgroepen en u vervolgens bij het bezoek van andere onlineaanbiedingen geschikte reclameboodschappen te kunnen tonen (remarketing resp. retargeting).

Met behulp van de conversiepixel kunnen Amazon en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren, hoe vaak bepaalde knoppen op onze website aangeklikt en welke producten bijzonder vaak bekeken of gekocht werden. Met behulp van deze informatie worden conversiestatistieken aangemaakt. Wij krijgen informatie over het aantal gebruikers dat onze advertenties heeft aangeklikt en welke acties de gebruikers hebben uitgevoerd. Wij krijgen geen informatie waarmee wij gebruikers persoonlijke kunnen identificeren. Amazon zelf gebruikt voor de identificatie cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacyverklaring van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ.

Hier kunt u bezwaar maken tegen op interesse gebaseerde reclame: https://www.amazon.de/adprefs.

2.20 Adform

Deze website maakt gebruik van de online marketing tool Adform van Adform A/S, Wildersgade 10B, sal. 1, DK-1408 Kopenhagen. Adform maakt gebruik van cookies om voor de gebruiker relevante advertenties beschikbaar te stellen, de berichten over campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meerdere malen ziet. Via een cookie-ID registreert Adform, welke advertenties in welke browser werden getoond en kan zo voorkomen dat deze advertentie meerdere keren wordt weergegeven. Bovendien kan Adform met behulp van cookies zogenaamde conversies registeren die betrekking hebben op advertentie-opvragen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de gebruiker een Adform-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en daar iets koopt.

Op grond van de toegepaste marketing tools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding op met de server van Adform. Door de integratie van het Adform-cookie wordt Adform geïnformeerd dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Daarnaast helpen de toegepaste Adform-cookies ons om te achterhalen of u bepaalde acties op onze website uitvoert nadat u een van onze advertenties op een ander platform via Adform opgeroepen en aangeklikt hebt (conversion tracking). Adform gebruikt dit cookie om te achterhalen, met welke inhoud u op onze website hebt geïnterageerd om u op een later tijdstip doelgerichte reclame toe te kunnen sturen.

U kunt de deelname aan deze tracking-methode op verschillende manieren voorkomen: a) door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, deze onderdrukking van cookies van derden heeft vooral het gevolg dat u geen advertenties van derden meer ontvangt; b) door deactivering van de Adform-cookies via uw browser onder https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ C) door middel van dienovereenkomstige cookie-instellingen. Wij willen u erop wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken.

Voor meer informatie over Adform verwijzen wij naar https://site.adform.com/ en over de bescherming van persoonsgegevens bij Adform algemeen naar: https://site.adform.com/privacycenter/overview/. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 a) AVG.

2.21 etracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van diensten van etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland (https://www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Voor zover wij gebruik maken van analyse- en optimalisatiecookies, vragen wij u vooraf om uw uitdrukkelijke toestemming. Indien dit het geval is en u hiermee instemt, worden cookies gebruikt om een statistische dekkingsanalyse van deze website, een meting van het succes van onze online-marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken, bijv. om verschillende versies van ons online-aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. etracker cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De door etracker gegenereerde gegevens worden door etracker in opdracht van de aanbieder van deze website uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn derhalve onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is in dit verband onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en onderscheiden met het keurmerk voor gegevensbescherming (https://www.eprivacy.eu/kunden/vergebene-siegel/firma/etracker-gmbh/.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van de wettelijke bepalingen van art. 6 lid. 1 f) (gerechtvaardigd belang) van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze zorg in termen van de AVG (legitiem belang) is de optimalisatie van ons online aanbod en onze webaanwezigheid. Aangezien de privacy van onze bezoekers voor ons belangrijk is, worden gegevens die een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk kunnen maken, zoals het IP-adres, inloggegevens of apparaatidentificatiegegevens, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Er wordt geen ander gebruik gemaakt van de gegevens, noch worden ze samengevoegd met andere gegevens of doorgegeven aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen voornoemde gegevensverwerking. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij etracker is te vinden op hier.

2.22 Instagram

We hebben functies van het publieke mediaplatform Instagram in deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als het social media-element is geactiveerd, wordt een directe verbinding tussen uw apparaat en de server van Instagram tot stand gebracht. Daardoor ontvangt Instagram informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u op uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u op de Instagram-knop klikken om inhoud van deze website aan uw Instagram-profiel te koppelen. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en zijn pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen zal het gebruik van de bovengenoemde dienst plaatsvinden op basis van art. 6 lid. 1 a) AVG en § 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw toestemming niet werd verkregen, zal het gebruik van de dienst plaatsvinden op basis van ons legitieme belang om onze informatie zo uitgebreid mogelijk zichtbaar te maken op sociale media.

Voor zover op onze website met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram die na de doorgifte plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacyinformatie bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook- of Instagram-producten. U kunt de rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Indien u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://help.instagram.com/519522125107875 en

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Privacyverklaring van Instagram raadplegen op:https://instagram.com/about/legal/privacy/.

2.23 zenloop

We werken samen met zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlijn, Duitsland. zenloop is een business-to-business software-as-a-service platform waarmee we feedback van onze klanten via verschillende kanalen kunnen verzamelen en analyseren. Hierdoor kunnen we ons aanbod beter afstemmen op de behoeften van onze klanten. Daarnaast verzamelt zenloop uw antwoorden op enquêtes. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking door zenloop is art. 6 lid. 1 f) AVG. Wij hebben een overeenkomst voor opdrachtverwerking gesloten met zenloop op grond van art. 28 lid. 3 AVG en zijn ervan overtuigd dat zenloop passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om te waarborgen dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de AVG en de bescherming van uw rechten waarborgt. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid op https://www.zenloop.com/de/legal/privacy/. Ten behoeve van klant- en productevaluaties door onze klanten en voor ons eigen kwaliteitsbeheer gebruiken wij de door u als onderdeel van de aankoop verstrekte persoonsgegevens, zoals het e-mailadres, om een evaluatie van uw bestelling aan te vragen via het door ons gebruikte evaluatiesysteem.

2.24 Cloudflare

We gebruiken de service "Cloudflare". De provider is Cloudflare Inc, 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS (hierna "Cloudflare" genoemd). Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. De informatieoverdracht tussen uw browser en onze website wordt technisch gerouteerd via het Cloudflare-netwerk. Hierdoor kan Cloudflare het gegevensverkeer tussen uw browser en onze website analyseren en als filter fungeren tussen onze servers en mogelijk kwaadaardig gegevensverkeer van het internet. Cloudflare kan ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen, maar deze worden alleen voor het hier beschreven doel gebruikt. Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 28 lid. 1 f) AVG). De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Meer informatie over beveiliging en gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is volgens het DPF verplicht zich tot naleving van deze normen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active .

3. Verzameling en -verwerking van vrijwillig verstrekte gegevens

3.1 Algemene contactopname

Indien u ons persoonsgegevens via e-mail of via onze website meedeelt (titel, naam, voornaam, e-mailadres, adres) geschiedt dit principieel op vrijwillige basis. Deze gegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van de contractrelatie, voor de bewerking van uw aanvragen resp. uw bestellingen (wettelijke basis art. 6, lid 1 b) AVG), voor eigen markt- of opinieonderzoek en voor eigen reclame per post (wettelijke basis art. 6, lid 1 f) AVG). Een verderstrekkend gebruik, in het bijzonder de doorgifte van de gegevens aan derden ten behoeve van reclame, markt- of opinieonderzoek, vindt niet plaats.

3.2 Gebruikmaking van onze online-shop

U kunt in onze online-shop als gast bestellen of een klantenaccount aanmaken.

Als gast bestellen: Wanneer u in onze online-shop wilt bestellen, is het voor de sluiting van een contract noodzakelijk dat u de persoonsgegevens verstrekt die wij voor de afwikkeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afwikkeling van de contracten vereiste, verplichte gegevens zijn speciaal gekenmerkt. Verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van uw bestelling. Indien in het kader van een bestelling vragen rijzen, is telefonische contactopname mogelijk om details op te helderen en een snelle afwikkeling van de bestelling te waarborgen. Wettelijke basis hiervoor is art. 6, lid 1 b) AVG.

Klantenaccount: U kunt op vrijwillige basis een klantenaccount aanleggen, waarmee wij u gegevens, zoals naam en adres(sen), voor latere inkopen kunnen opslaan en u een overzicht kunt krijgen van uw eerdere bestellingen en retourzendingen. Bovendien kunt u er verdere informatie opslaan, zoals uw pasvorm en uw favoriete winkel, om later verdere aankopen te doen. Bij het aanleggen van een klantenaccount worden de door u hiervoor ingevoerde gegevens herroepelijk opgeslagen. Alle andere gegevens kunt u in de klantenrubriek altijd aanpassen. Wanneer u uw klantenaccount wilt wissen, stuurt u een e-mail naar service.nl@olymp.com.

In het kader van de betalingsafwikkeling worden uw gegevens naar onze betalingsdienstaanbieders PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland en bij betaling per PayPal naar PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburg doorgestuurd (wettelijke basis art. 6, lid 1 b) AVG). Als u kiest voor de betaalwijze iDEAL wordt de betaling verwerkt door onze betalingsdienstaanbieder PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt am Main. PAYONE verzamelt uw betalingsgegevens en stuurt u door naar de pagina voor internetbankieren van uw bank, waar u kunt inloggen en vervolgens de betaling kunt bevestigen. Wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6, lid 1 b) AVG. OLYMP krijgt geen kennis van of toegang tot uw betalingsgegevens, alleen een melding van uw bank wanneer een betaling succesvol is afgerond. Voor de betaalwijze iDEAL wordt de kredietwaardigheid niet gecontroleerd.

"Click & Collect": Als u in onze online shop bestelt, kunt u uw bestelling ook in een van onze OLYMP Stores laten bezorgen en daar afhalen (of door een bevoegde persoon laten afhalen). Voor de afhandeling van dergelijke bestellingen worden uw bestelgegevens door OLYMP Digital KG doorgegeven aan de desbetreffende winkel, te weten OLYMP Stores KG, Shirthouse Stores GmbH, Shirthouse Handels GmbH & Co. KG of Shirthouse Hungary Bt.

3.3 KLARNA-FACTUUR

Op basis van de volgende toestemmingsverklaring (art. 6, lid 1 a) AVG) kunt u via de betalingsdienstaanbieder Klarna kopen op rekening:

Met uw keuze voor Klarna-factuur als betalingsoptie stemt u erin toe dat wij de, voor de afwikkeling van de betaling en de controle van uw identiteit en kredietwaardigheid vereiste persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en de voor de afwikkeling van de aankoop op rekening vereiste gegevens die in samenhang staan met uw bestelling, zoals aantal van de artikelen, artikelnummer(s), factuurbedrag en belasting in procent, verzamelen en doorsturen aan Klarna AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden (hiernavolgend 'Klarna' genoemd).

De overdracht van deze gegevens is vereist om ervoor te zorgen dat Klarna voor de afwikkeling van uw aankoop met de door u gekozen betalingsafwikkeling een factuur kan opmaken en uw identiteit en kredietwaardigheid kan controleren. Hier heeft Klarna conform AVG een gerechtvaardigd belang in de overdracht van de persoonsgegevens van de koper en heeft deze nodig om bij informatiebureaus informatie in te winnen voor de controle van de identiteit en kredietwaardigheid. Dit kunnen de volgende informatiebureaus zijn:

In Duitsland

- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, D-65203 Wiesbaden

- Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, D-22701 Hamburg

- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss;

- Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, D-80939 München;

- Arvato infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, D-76532 Baden-Baden;

In Oostenrijk

- CRIF GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150, Wenen

In Nederland

- Experian B.V., Postbus 13128, 2501 EC Den Haag,

- BKR, Dodewaardlaan 1, 4006 EA Tiel,

- FOCUM, Postbus 768, 8000 AT Zwolle

In het kader van de beslissing over de motivatie, uitvoering of beëindiging van de contractrelatie verzamelt en gebruikt Klarna, afgezien van de adrescontrole, ook informatie over het betalingsgedrag van de koper en waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) over dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze score-waarden wordt door Klarna uitgevoerd op basis van een wetenschappelijk erkende, mathematisch-statistische procedure. Hiervoor zal Klarna onder andere ook gebruik maken van uw adresgegevens. Indien uit deze berekening blijkt dat u niet kredietwaardig bent, zal Klarna u hierover onmiddellijk informeren.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Klarna die u hier voor Duitsland, hier voor Oostenrijk en hier voor Nederland kunt oproepen.

U kunt uw toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens te allen tijde tegenover Klarna herroepen. Desondanks blijft Klarna mogelijk gerechtigd om de persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en te verzenden indien dit voor de contractuele betalingsafwikkeling door diensten van Klarna noodzakelijk is, wettelijk voorgeschreven is of door een rechtbank of een overheid verlangd wordt.

Uiteraard kunt u te allen tijde informatie verkrijgen over de door Klarna opgeslagen persoonsgegevens. Indien u als koper dit wenst of tegenover Klarna wijzigingen m.b.t. de opgeslagen gegevens wilt doorgeven, kunt zich wenden tot datenschutz@klarna.de, datenschutz@klarna.at, dataprotectie@klarna.nl.

3.4 E-mail directe reclame

Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij in verband met de verkoop van een artikel of dienstverlening hebben ontvangen, bovendien voor directe reclame per e-mail, voor eigen producten of dienstverleningen zoals eerder door u besteld. Deze e-mails ontvangt u onafhankelijk van een eventueel abonnement voor de nieuwsbrief. Wettelijke basis hiervoor is art. 7 lid 3 UWG (Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie).

U kunt op elk tijdstip bezwaar maken tegen deze e-mailzendingen zonder dat u naast de overdrachtskosten (bijv. briefporto) andere kosten ontstaan, hetzij per post gericht aan OLYMP Digital KG, referentie: Datenschutz, Höpfigheimer Straße 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen of per e-mail aan datenschutz@olymp.com.

In het geval van directe reclame per e-mail evalueren wij uw gebruikersgedrag. We gebruiken de Salesforce Marketing Cloud om e-mails te versturen. Informatie over de evaluatie van het gebruikersgedrag en over de Salesforce Marketing Cloud vindt u in cijfer I 3.3 van deze verklaring.

3.5 Sollicitatieportal

In het kader van onze sollicitatieportal kunt u een open sollicitatie sturen of op concrete vacatures solliciteren. Hiervoor bieden wij u de mogelijkheid om onze sollicitatieportal te gebruiken. Uw gegevens (titel, naam, e-mail, adres, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum, kwalificatie, foto, sollicitatiedocumenten) worden alleen verwerkt in het kader van de betreffende vacature (art. 6, lid 1 b) AVG, § 26 BDSG (Duitse wet persoonsgegevens)) of in het kader van een door u gegeven toestemming voor het gebruik voor verdere vacatures (art. 6, lid 1 a) AVG). Voor uw sollicitatie zijn in het formulier alleen de met een rode ster gekenmerkte vakken vereist.

Voor de bewerking van de sollicitatie wordt deze doorgezonden naar de OLYMP-maatschappij die de concrete functie uitschrijft. De betreffende maatschappij staat onderaan vermeld bij elke vacature. Als u kiest voor de optie 'Open sollicitatie' of als u in het kader van een sollicitatie op een concrete vacature bij de optie 'Sollicitantenpool' met 'Ja' antwoordt, kan uw sollicitatie bovendien naar de volgende OLYMP-maatschappijen worden gestuurd als dienovereenkomstig verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 AVG:

- OLYMP Bezner KG,

- OLYMP Retail KG,

- OLYMP Stores KG,

- MARVELIS Stores KG,

- Shirthouse Stores GmbH,

telkens bereikbaar op het postadres Höpfigheimer Str. 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen en naar

- Shirthouse Handels GmbH & Co. KG, bereikbaar op het postadres Peter-Floridan-Gasse 4/2, 7100 Neusiedl am See, Oostenrijk,

- Shirthouse Switzerland GmbH, bereikbaar op het postadres Fashion Fish, Unit One, Parkstrasse 4, 5012 Schönenwerd, Zwitserland.

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van deze maatschappijen bereiken op dit adres met de toevoeging 'der Datenschutzbeauftragte' of per e-mail op datenschutz@olymp.com De wettelijke basis voor de overdracht en de verdere verwerking door deze maatschappijen is uw toestemming, art. 6, lid 1 a) AVG in combinatie met art. 9 lid 2 a) AVG. Deze toestemming is vrijwillig en kan door u te allen tijde per post of per e-mail aan datenschutz@olymp.com geheel of gedeeltelijk worden herroepen met werking voor de toekomst. Bovengenoemde maatschappijen verwerken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor de behandeling van uw sollicitatie. Als u 'Ja' hebt geselecteerd in de optie 'Sollicitantenpool', zullen wij de gegevens bovendien gedurende 2 jaar opslaan, zodat de genoemde Olymp-maatschappijen toegang hiertoe hebben en contact met u kunnen opnemen als een geschikte vacature voor u beschikbaar is. Uw onder cijfer I.3. van deze verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens vermelde rechten gelden ook met betrekking tot de genoemde OLYMP-maatschappijen.

Opmerking over gevoelige gegevens: wij wijzen uitdrukkelijk op het feit dat sollicitaties, met name cv's, certificaten en andere gegevens die u ons toestuurt, bijzonder gevoelige informatie kunnen bevatten over geestelijke en lichamelijke gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of politieke partij of het seksuele leven.

Als u ons dergelijke informatie in uw online-sollicitatie meedeelt, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij deze gegevens kunnen verwerken voor de afhandeling van uw sollicitatie. Deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met deze verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens en de andere relevante wetsvoorschriften.

Als u bij de sollicitatie naar een concrete functie bij de keuze voor de sollicitantenpool 'Nee' kiest, worden de verstrekte gegevens bij afwijzing van of een negatieve beslissing i.v.m. uw sollicitatie op zijn vroegst vier maanden na afloop van de sollicitatieprocedure gewist. Dit geldt niet indien wettelijke bepalingen de verwijdering tegenspreken of indien verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering.

Voor onze sollicitatieportal gebruiken we software van rexx systems GmbH, Süderstrasse 75-79, D-20097 Hamburg. Ons gerechtvaardigd belang ligt in een aantrekkelijk ontwerp van de gebruikersinterface voor sollicitanten en de bijbehorende software voor het sollicitantenmanagement. rexx systems GmbH is met betrekking tot uw gegevens aan onze instructies gebonden en wij hebben met de firma rexx systems GmbH een verwerkersovereenkomst gesloten conform art. 28 AVG.

4. Doorgave aan derden

SIndien u ons persoonsgegevens hebt meegedeeld, worden deze principieel niet naar derden doorgegeven. Zij worden alleen doorgegeven

- in het kader van een door u verleende toestemming (zie cijfer 3.4, 3.5),

- in het kader van de bewerking van uw aanvragen, uw bestellingen en het gebruik van onze diensten naar daarmee belaste sublasthebbers aan wie deze gegevens uitsluitend worden toegezonden voor de geoormerkte uitvoering van deze opdracht (bijv. verzenddiensten),

- in het kader van de verwerking van ordergegevens volgens art. 28 AVG aan dienstverleners of

- in het kader van de vervulling van rechtelijke verplichtingen aan de bevoegde instanties.

5. Cookies

De website maakt gebruik van cookies om de gebruikersvriendelijkheid te verhogen. Bij cookies betreft het gegevensrecords die door de webserver naar de browser van de gebruiker worden gezonden en daar voor een latere oproep worden opgeslagen. De cookies zijn in het bijzonder bedoeld voor de herkenning van uw internetbrowser. Cookies worden gebruikt voor de sturing van de sessie en voor statistische evaluaties. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Indien u vrijwillig hebt gekozen voor een automatische aanmelding op de website, worden in uw aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) in een eigen cookie op uw computer opgeslagen. U kunt uw browser zodanig instellen dat geen cookies op de harde schijf worden opgeslagen resp. reeds opgeslagen cookies weer worden gewist. Neem daarvoor de instructies van de helpfunctie van uw browser m.b.t. de vermijding en verwijdering van cookies in acht.

Om u de functie van de winkelmand in onze online-shop in technisch optimale staat te kunnen aanbieden, gebruiken wij een dergelijk cookie. De wettelijke basis hiervoor is ons gerechtvaardigd belang op grond van art. 6, lid 1 f) AVG, u een comfortabele winkelervaring te kunnen bieden. Bovendien is de functie van de winkelmand een noodzakelijke voorcontractuele maatregel overeenkomstig artikel 6, lid 1 b) AVG.

Onze website maakt gebruik van een OLYMP session cookie. Deze cookie slaat de URI-gedecodeerde landingspagina-URL op voor de huidige sessie als deze utm- of gclid-parameters bevat. Met actieve toestemming voor de tracking-technologie "Google Analytics" wordt de opgeslagen landingspagina-URL en verwijzende (referrer) URL overgedragen aan Google Analytics. De wettelijke basis voor het gebruik van het OLYMP session cookie is artikel 6, lid 1 zin 1 let. f) AVG.

Wij maken bovendien gebruik van een cookie voor load balancing, d.w.z. om ervoor te zorgen dat een klant altijd naar dezelfde backend wordt geleid. Hiervoor plaatst de load balancer een cookie waarin de gebruikte backend vermeld staat. Als gegevens bevat het cookie alleen het IP-adres van de client. Het betreft hierbij een sessiecookie. Wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1 f) AVG.

6. Video-integratie via Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

We gebruiken Vimeo in de zogenaamde "Do-Not-Track-modus". Volgens Vimeo zorgt deze modus ervoor dat de afspeler niet alle gegevens van de afspeelsessie kan volgen. Volgens Vimeo heeft dit hetzelfde effect als het activeren van een do-not-track-header in een browser: https://vimeo.zendesk.com/hc/de/articles/360001494447-Verwendung-von-Player-Parametern.

Het gebruik van Vimeo vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online-aanbiedingen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, let. f) AVG.

 

03-11-2023